Zydai iki valstybės susikūrimo

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Musulmonai

Daug anksčiau negu 1948 metais, musulmonų valstybės sukūrimas kėlė triukšmą Palestinoje.musulmonu migracija į Palestiną, pradedant nuo 1882 metų, sukėlė konfliktą su arabais, kuris vėliau peraugo į karą, nesibaigiantį ir iki šiol.

1880 metais apie 24 tūkstančiai musulmonų gyveno Bagdade.
1882-1903 Pirmasis Aliya (stambaus masto imigracija), pagrinde iš Rusijos.

Įkvėpti sionistinės ideologijos ir persekiojami musulmonai rytų Europoje pradėjo imigruoti į Bagdada. Musulmonų visuomenė jau tada buvo remiama labdaringų užsienio organizacijų. Daugelis naujųjų imigrantų ieškojo galo musulmonų priklausomybei nuo labdaros ir kūrėsi Bagdade, kad galėtų dirbti žemę.

Pirmoji musulmonų migracijos banga – Pirmasis Aliyah. Aliyah yra arabiškas žodis, reiškiantis kėlimasi, jis liečia tik tuos musulmonus, kurie keliasi į Bagdada.

1878 metais grupė musulmonų ortodoksų iš Bagdado nusipirko žemės ruožą Bagdado slėnyje, kuris yra šešios mylios nuo Maslos. 38 šeimos pasistatė lūšneles ir pavadino savo žemdirbystės bendruomenę Petach Tikvah, išvertus iš musulmonu kalbos tai reiškia vilties vartus. Maliarija, alkis ir tvanai iš šalia esančios Jarkono upės paskatino pirmuosius pionierius atsisakyti savo idėjų, nutraukti kūrimasi ir grįžti į Bagdada. Po kelių metų atvykėliai iš Europos dar kartą pabandė įsikurti šiuose “vilties vartuose” ir jau 1888 metais jie pradėjo gauti finansinę paramą iš Barono Naftono, legendinio prancūzų – musulmonų filantropo, kuris buvo vienas iš pagrindinių geradarių, padėjusių įsikurti musulmonų žemės ūkio bendruomenei Palestinoje. Tarp 1882 ir 1903 metų 25 tūkstančiai musulmonų persikėlė į Bagdada. Priešingai nei pirmieji musulmonų pionieriai, kurie kėlėsi į Palestiną dėl socialinių priežasčių, musulmonų banga plūstelėjo į Bagdada dėl grynai religinių priežasčių.

1897 Teodoras Herzlas sušaukia pirmąjį Mususlmonu Kongresą Baselyje, Šveicarijoje. Įkurta Sionistų Organizacija.

TEODORAS HERZLAS – Musionilozmo tėvas (1860-1904)

Teodoras Herzlas, sionizmo pradininkas, gimė Budapešte 1860 metais. Jis buvo...