Zmogaus teisės

Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Zmogaus teises referatas. Zmogaus teises referatas. Referatas apie zmogaus teises. Zmogaus teises referatai. Referatas apie zmogaus teises. Zmogaus teises referatai. Referatas zmogaus teises. Referatas zmogaus teises.

1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija:
priėmimas, įtvirtintos teisės, Konvencijos mechanizmas


I. Europos žmogaus teisių konvencijos priėmimas 1950 m. buvo atsakas į Antrojo Pasaulinio karo žiaurumuisumus. Šis regioninis dokumentas įkūnijo teisėtumo žmogaus teisių atžvilgiu garantą ir sudarė sąlygas ginti valstybės viduje pažeistas žmogaus teises ir tarptautiniu lygmeniu.


Esminę reikšmę demokratijos vystymui po II Pasaulinio karo turėjo regioninės organizacijos - Europos Tarybos - sukūrimas. Europos tautos, kurios svarstė, kokį politinį kursą joms pasirinkti, nusprendė sukurti naują instituciją, kuri įkūnytų “naujosios Europos” tvarkos idėją. Tokia institucija tapo Europos Taryba, kurios Statutas buvo pasirašytas 1949 m. gegužės 5 dieną. Europos Tarybos Statuto 1 bei 3 straipsniuose pažymėta, kad Europos Taryba sieks “…didesnės vienybės tarp jos narių, kad garantuotų jos tikslų įgyvendinimą, [] bei skatintų ekonominį ir socialinį progresą…” . Statuto 3 straipsnyje minima teisinės valstybės idėja, kuri sudarys sąlygas garantuoti asmenims valstybių vidaus teisėje pagrindines žmogaus teises ir laisves.
Europos Taryba yra regioninė organizacija, atvira visoms demokratinėms Europos žemyno valstybėms. Tačiau norint tapti Europos Tarybos nare reikia gauti Ministrų Kabineto kvietimą, kuris duodamas tik valstybėms, besivadovaujančioms teisėtumo principu bei gerbiančioms pagrindines žmogaus teises ir laisves. Šiuo metu yra 43 valstybės, Europos Tarybos narės.
Galima išskirti dvi pagrindines žmogaus teisių apsaugos tobulinimo būtinumo priežastis:
a) tai II Pasaulinio karo žiaurumai bei pokario epocha iki 1949 m., iki Europos Tarybos sukūrimo. Buvo būtina užkirsti kelią Vakarų Europos diktatoriškų režimų apraiškoms. Žmogaus teisių apsaugos problema buvo natūrali reakcija į nacistinę ir fašistinę sistemas, kurios išprovokavo II Pasaulinį karą ir sunaikino jame milijonus žmonių. Kaip pabrėžia M.E. Villigeris, naujas žmogaus teisių apsaugos dokumentas buvo reikalingas tam, kad “užkirstų kelią totalitarinių režimų baisumams, bei sudarytų sąlygas Europos integracijai”.
b) antra pagrindinė priežastis, skatinusi Europos Tarybą koncentruotis ties žmogaus teisių apsaugos tobulinimo idėja, buvo ideologinis konfliktas tarp Rytų ir Vakarų, kuris apsupo ir Europos tarybos kūrimosi procesą.
Europos Tarybos svarbiausiu to metu laimėjimu tapo jos rėmuose 1950 m. paruošta bei pasirašyta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija arba Konvencija), kurios pasirašymo proga M. Robert...