Ziburys

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

"ziburys" dainos. Pranas vailokaitis. "ziburys" dainos. Pranas vailokaitis.

1913 m. liepos 13 d. Seinuose įvyko "Žiburio" draugijos jaunimo kuopos susirinkimas. Jame dalyvavo per 100 lietuvių jaunuolių. Pristatytas paskutinio susirinkimo protokolas. Kun. S. Tijūnaitis skaitė paskaitą apie meilę Tėvynei (paskaita išspausdinta Vainikėlyje"). Julija Kvainauskaitė padeklamavo eilėraštį "Meilė". Pranas Leončikas papasakojo apie jaunystę pagal straipsnį, išspausdintą Pavasaryje". Paskui Klevų kaimo merginos K. Buračiauskaitė ir R. Misiukonytė puikiausiai padainavo dainą Manoji mergytė". Vėl Klevų kaimo visas jaunimas užtraukė dainą Oi močiut, močiut". Pabaigoje A. Pečiulis dzūkų tarme pasakė monologą Pau-liuko vargai". Susirinkusieji smagiai pasijuokė. Nuotaika buvusi puiki, tad nutarta po trijų savaičių vėl susirinkti. (Seinai. M.D. //Šaltinis. 1913 07 22. Nr. 29. P. 362.)

"Žiburio" jaunimo kuopa buvo kupina energijos, nes 1913 m. rugpjūtį suorganizavo net 2 susirinkimus (3 ir 24 dienomis). Abiejuose būta labai daug dalyvių ir entuziazmo. Pirmajame susirinkime kunigas V." pasakė kalbą apie būtinumą jaunimui mokytis skaityti ir rašyti bei skaityti naudingas knygas ir periodiką. Ta proga Julija Kvainauskaitė padeklamavo eilėraštį Beraštis". Klevų jaunimas padainavo dainelę Augo dukružėlė pas motinėlę". Dainininkai susilaukė karštų plojimų ir dainą pakartojo. Mokytojas V. Vailokaitis skaitė paskaitą apie elektros energiją. Ji jaunimą stebėtinai sudomino, ypač bandymai su skambučiais. Pabaigoje kun. J. Narjauskas pasakė kalbą, skatinančią jaunimą mokytis dainuoti. Jis pagyrė dainuojantį jaunimą ir pravedė pirmą pamokėlę - bandymą. Susirinkimas baigtas eilių deklamavimu (Kisielius - Geresnių laikų viltis", Tijūnaitis - Lietuve - didvyre", Petrutis - vysk. Baranausko Girtuoklių sueiga") bei Klevų panelių dueto daina Oi Dievuliau mano".

Per antrąjį susirinkimą kun. S. Tijūnaitis pasakojo apie 1913 m. Bažnyčios laisvės jubiliejų, jo istorijos vingius. Kun. V. Šeškevičius ragino jaunimą imtis vaismedžių auginimo sodybų soduose bei sodinimo visokiausių medelių. Po to Klevų jaunimas padainavo Mergyte mano", Oi pūtė šiaurus vėjelis". Paskui deklamuotos eilės (M. Kavačiūnaitė - Dagilio Gimtinės kampelis", Tijūnaitis - Maironio Trakų pilis"). Pranas Vailokaitis papasakojo apie atmosferos nuosėdas. Susirinkimas baigtas keletu žaidimų: Rūtele", "Siuntė mane motinėlė", Rože" ir kt. (Seinai. M.D. //Šaltinis. 1913 09 02. Nr. 35. P. 556.)

Rugsėjo 7 d. Punsko žiburininkai surengė visuotinį susirinkimą. Jame lankėsi svečias iš Marijampolės - "Žiburio" centro atstovas p. Mičiulis. Paprašytas gerbiamas svečias pasakė puikią kalbą apie švietimą ir jo...