Vyresniųjų klasių mokinių asmenybės savybių vaidmuo priimant sprendimus

 5
Microsoft Word 106 KB
14 puslapiai

Asmenybes savybiu sarasas. Asmenybes savybiu sarasas.

Turinys

Įvadas

3
Darbo tikslai ir
uždaviniai
4
1. Sprendimo priėmimo mechanizmas

5
2. Asmenybės
samprata
6
2.1.Asmenybės apibrėžimas. Pagrindinės
sąvokos6
2.2. Asmenybės vystymosi stadijos pagal E.
Erikson9
3.
Paauglystė
10
3.1. Pagrindinės paauglystės amžiaus tarpsnio
problemos10
3.2. Pažintinė ir moralumo
raida
11
3.3. Socialinė raida. Tapatumo
krizė1
2
3.5. Bendraamžių
įtaka
15
4. Vyresniųjų klasių mokinių asmenybės savybių vaidmuo priimant
sprendimus17
Išvados
18
Literatūros
sąrašas
19


Įvadas
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas švietimo sistemai kelia
uždavinį “sudaryti sąlygas individualybei plėtoti”. Lietuvos švietimo
reforma nuo pat pradžios skiria dėmesį vaiko individualybei, siekia
sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirinkimo ieškojimams. Švietimo
koncepcija įvardija trejopą ugdymo diferencijavimo paskirtį: padėti
formuotis vaiko struktūrizuotam mąstymui, mokant atskirų mokomųjų dalykų
(dalykinis mokymas), sudaryti galimybę mokiniui rinktis pagal interesus ir
polinkius (profiliuotas mokymas), sudaryti sąlygas vaikui mokytis pagal
gabumus ir sugebėjimus (individualizuotas mokymas). Profilinis mokymas
tampa vienu svarbiausių švietimo reformos darbų. Tai turėtų padėti
mokiniams apsispręsti pasirinkti norimą profilį ar pakraipą. Baigę
dešimtmetę mokyklą ir atsižvelgdami į savo sugebėjimus ir norus, mokiniai
gali rinktis - toliau mokytis gimnazijose, profiliuotose ar profesinėse
mokyklose.
Profilinio mokymo įvedimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 11
– 12 klasėse sudaro sąlygas visiems moksleiviams įgyti kryptingesnių ir
gilesnių žinių, efektyviau ugdytis bendruosius bei specialiuosius
gebėjimus, tikslingai orientuotis į tolesnių studijų bei profesinės veiklos
kryptį. Profilinio mokymo tikslas – geriau tenkinti besimokančiųjų
poreikius, mažinti mokymosi krūvį, sudaryti galimybes moksleiviams rinktis
profilį, pakraipą, o juose – mokomuosius dalykus ir jų kursus, kurių reikės
būsimai mokymosi ir profesinei veiklai. Bet tuo pačiu iškyla klausimas ar
visi moksleiviai yra pasirengę priimti tokį sprendimą.
Moksleiviui, baigiančiam dešimtąją klasę, pasirinkti vieną
profilį nėra lengva dėl kelių priežasčių. Pirma, dar ne visi moksleiviai
gerai žino, ką ketina veikti baigę vidurinę mokyklą, kokią aukštąją ar
aukštesniąją mokymo įstaigą pasirinks. Antra, profilių ir pakraipų pasiūla
kol kas yra ribota dažniausiai dėl mokyklos galimybių: materialinės-
techninės bazės,...