Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis lietuvoje

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA

Kursinis darbas
Nevyriausybinės organizacijos

Dėst. doc. Antanas Šenavičius

Atliko: EMS- 0 gr. studentas


Kaunas, 2003
Turinys


|Įvadas…………………………………………………………………………………………… |3 |
|1. Visuomeninių organizacijų funkcijos ………………….……………….……………………… |4 |
|2. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos |5 |
|apribojimai…………………………… | |
|3. Visuomeninių organizacijų teisinės garantijos ………………………………………………… |6 |
|4.Visuomeninių organizacijų veiklos sustabdymas ir |7 |
|nutraukimas……………………………………………… | |
| IŠVADOS………………………………………………………………………………………… | |
| LITERATŪRA…………………………………………………………………………………… | |
Įvadas
Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių
organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti
vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai
reikalinga, gausa. Nevyriausybinėmis organizacijomis jos vadinamos
pabrėžiant, kad jos įkurtos ne valdžios iniciatyva. Jas galima būtų vadinti
savanoriškomis organizacijomis, pabrėžiant, kad jos įsteigtos laisva žmonių
valia, kad žmonės į tokias organizacijas buriasi ir jas remia savanoriškai.
Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos visuomeninės
organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos ir fondai, dauguma
viešųjų įstaigų, kurioms būdingi šie požymiai:
• juridinis asmuo;
• prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;
• nepelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp
steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose
numatytą veiklą);
• savivalda;
• savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);
• tarnavimas visuomenės labui;
Diskutuojama, ar dera nevyriausybinėmis organizacijomis vadinti kitas ne
pelno organizacijas - profesines sąjungas, religines bendruomenes ir
bendrijos, butų savininkų bendrijas ir pan. Tikrai NVO nėra laikomos
politinės partijos ir organizacijos.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, kuriai 1992 metų spalio
mėnesį vieningai pritarė piliečių referendumas, kviečiama kurti "atvirą,
teisinę, pilietinę visuomenę". Lietuvos...