Vertybinių popierių rūšys

Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

1. Vertybinių popierių rūšys
Vertybiniai popieriai - serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės, patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiančios teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas.
Pagal Lietuvoje veikiančius įstatymus yra keturių rūšių VP:
1) akcijos;
2) obligacijos;
3) vekseliai;
4) čekiai.
Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantieji VP išleidimą (emisiją) ir cirkuliaciją (judėjimą iš vienos jų savininko sąskaitos į kitą), yra šie: LR Akcinių bendrovių įstatymas; LR Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas; LR Vekselių įstatymas; LR čekių įstatymas.
Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias jam suteikia jo turimos bendrovės akcijos.
Vieną akciją įsigiję keli asmenys, visi laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš jų pagal notariškai patvirtintą visų bendrasavininkių susitarimą. Už akcininkų prievoles šios akcijos savininkai atsako solidariai.
Turtinės akcininkų teisės leidžia jiems gauti dalį bendrovės pelno (dividendą), dalį likviduojamos bendrovės turto, nemokamai akcijų, jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno ar nepaskirstytinųjų rezervų ir akcijas nemokamai gauna tik paprastųjų akcijų savininkai.
Akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, tačiau visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ši teisė visiems akcininkams gali būti atšaukta. Pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų

suteikia akcininkams galimybę pasirašyti akcijas, kurių nominali vertė proporcinga turimų akcijų nominaliai vertei.
Akcininkai turi teisę palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims, parduoti ar kitokiu būdu perleisti jas kitiems asmenims (uždarojoje akcinėje bendrovėje akcijų perleidimas ribojamas, jei dėl akcijų perleidimo akcininkių skaičius taptų didesnis nei 100).
Akcininkai turi teisę atgauti įnašus už pasirašytas akcijas, jei bendrovės steigėjai per Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą (4 mėnesius nuo steigimo sutarties sudarymo dienos) neįregistruoja steigiamos bendrovės.
Akcininkams suteikiamos neturtinės teisės: dalyvauti visuotiniuose akcininkų...