Veiklos organizaciniai dokumentai dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 155 KB
21 puslapiai

VEIKLOS DOKUMENTAI

ORGANIZACINIAI DOKUMENTAI

Organizacinius dokumentus galima skirstyti pagal funkcinį požymį: (11 pav.).

Funkcinis požymis Dokumento rūšis Veikimo sritis Pavyzdys
Funkcijų, pareigų, teisių, atsakomybės pasidalijimas tarp padalinių ir darbuotojų ĮSTATAI, STATUTAI Konkrečios institucijos, savanoriško susivienijimo, visuomeninės organizacijos tikslai ir uždaviniai, veiklos organizavimo principai; įstojimo į narius ir išstojimo iš jų tvarka; narių teisės ir pareigos; organizacijos struktūra, lėšų šaltiniai, steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka AKCINĖS BENDROVĖS „MĖTA“
ĮSTATAI,
VILNIAUS KOLEGIJOS STATUTAS

Įvairių struktūrų, jų dalių sudarymas NUOSTATAI Struktūros dalies pagrindinės veiklos kryptys, uždaviniai, funkcijos, teisės, darbo organizavimo tvarka, finansavimo šaltiniai; reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. FAKULTETO TARYBOS NUOSTATAI
Veikimo būdas, konkretūs reikalavimai keliami tvarkai, vykdytojams, atliekant vienokį ar kitokį darbą, jo tikslingumas INSTRUKCIJA Nustatoma ir reguliuojama įstaigų, jų padalinių bei pareigūnų organizacinė, mokslinė, technologinė, finansinė ar kita specialioji veikla Dokumentų formų pildymo instrukcijos
Tvarkos nustatymas TAISYKLĖS Išdėstomos darbuotojų AR KITŲ ASMENŲ GRUPIŲ privalomos vykdyti darbo normos, sąlygos, veiksmai ir pan. ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS (žr. 3 priedą)

11 pav. Organizacinių dokumentų skirstymas pagal funkcinius požymius

Organizacinių dokumentų rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, tvirtinimo žyma, dokumento tekstas. Papildomi rekvizitai: specialioji žyma, suderinimo žyma, vizos, supažindinimo žyma, dokumento paieškos nuoroda.
Organizaciniai dokumentai įforminami ne blanke, juose nerašomas parašo rekvizitas. Jie nėra tvarkomųjų dokumentų priedai, todėl priedo žyma nerašoma.
Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus. Pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu (žr. įstatus, 1 priedą).
Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės, po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide. Punkto pastraipos nenumeruojamos. Punkto papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Papunkčius sudaro punkto ir papunkčio eilės numeriai. Tarp punkto ir papunkčio ir po papunkčio skaitmenų dedami taškai. Kai papunkčius sudaro sakinio dalys, jie pradedami...