Vastybės tarnyba

 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

Kursinis darbas tarnyba. Kursinis darbas tarnyba.

Turinys


Įvadas………………………………………………………………………… 2
1. Valstybės tarnybos sampratos analizė…………………………………… 3
2. Valstybės tarnautojų etikos principai…………………………….……… 7
3. Valstybės tarnautojų kategorijos………………………………………… 9
4. Stojimo į valstybės tarnybą sąlygos………………………………………… 12
5. Draudimai, taikomi asmenims, turintiems valstybės tarnautojo statusą 14
6. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje……………… 16
II Užduotis…………………………………………………………………… 18
III Užduotis………………………………………………………………… 20
Literatūros sąrašas …………………………………………………………. 21

Įvadas

Taigi šio darbo tikslas yra naudojantis atitinkamais metodais – analizės, sintezės, istorinio, sisteminio, lyginamojo, loginio, analitinio, struktūrinio ir gramatinio pagalba pateikti argumentus, įrodančius valstybės tarnybos instituto teisinę reikšmę, nustatyti šio instituto atsiradimo prielaidas, vystymosi tendencijas, jo reikšmę mūsų teisinės valstybės kūrimosi etape.
Ypatingas dėmesys šiame darbe bus skiriamas ir istoriniam teisiniam metodui, kadangi šis metodas padės atskleisti tai, kaip formavosi ir buvo Lietuvoje įtvirtintas valstybės tarnybos institutas. Darbe bus analizuojami ir lyginami 1995 m. “Valdininkų įstatymas”, 1999 m. “Valstybės tarnybos įstatymas” bei 2002 m. nauja “Valstybės tarnybos įstatymo” redakcija.
Darbe bus apžvelgiama gana diskusinė pati valstybės tarnybos sąvoka, valstybės tarnautojų etikos principai, įtraukti į naują įstatymo redakciją, valstybės tarnautojų kategorijų išskyrimo reikšmė ir pateikiamos pačių kategorijų rūšys, taip pat skirima dėmesio stojimo į valstybės tarnybos sąlygų aptarimui, draudimams, kurie yra taikomi asmenims, turintiems valstybės tarnautojo statusą. Darbo pabaigoje analizuojama viešųjų ir privačių interesų samprata, jų derinimo klausimai.
Šiame kursiniame darbe bus naudojamasi specialiąja ir normine literatūra, išsamiai detalizuojančia pasirinktos temos, tai yra valstybės tarnautojų sąvoką, kategorijas.

Valstybės tarnybos sampratos analizė

Šiandieninę mūsų valstybę neįmanoma įsivaizduoti be valstybės tarnybos. Analizuojant valstybės tarnybą, tenka kalbėti apie tam tikrą narių grupę, reguliuojančią valstybės tarnybos santykius.
Valstybės tarnybos teisinis sureguliavimas skiriasi įvairiose...