Valstybės fiskalinė politika krizių metu

Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
8 puslapiai

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Valstybės ekonominė politika

Referatas

Fiskalinė politika krizių metu

Kaunas, 2002

ĮVADAS
Fiskalinė politika yra viena iš valstybės ekonominės politikos sudedamųjų dalių. Pagrindinis ekonominės politikos tikslas yra siekti ekonominio ir socialinio stabilumo, tobulinti egzistuojantį režimą bei siekti tą režimą pritaikyti prie išorės sąlygų. Prie jau išvardintų tikslų kartais priskiriamas dar vienas, t.y. socialinio teisingumo tikslas, sąžiningas (teisingas) nuosavybės ir pajamų perskirstymas. Tai pat galima įvardyti dar vieną tikslą, tai yra mus supančios aplinkos apsauga ir tobulinimas. Šiems tikslams pasiekti kartu su kitomis makroekonominės politikos priemonėmis yra vykdoma fiskalinė politika.
Mokslinėje litaratūroje ši sąvoka yra apibrėžiama įvairiai. Norėčiau pateikti V.Snieškos (2001) fiskalinės politikos apibrėžimą: “fiskalinė politika tai yra visuma priemonių (firmų ir namų ūkių apmokestinimo sistema bei vyriausybės išlaidų politika), kuriomis valstybė keičia bendrąją paklausą, mažindama ciklinius gamybos kitimo svyravimus ir siekdama visiško užimtumo.“
Šiame darbe nagrinėju fiskalinės politikos priemonių taikymą krizių metu. Darbe remiuosi teorinėje literatūroje pateikiama medžiaga bei empirinių tyrimų duomenimis.

FISKALINĖ POLITIKA KRIZIŲ METU
Fiskaline politika gali būti naudojama ekonomikai stabilizuoti, kuomet ekonomika patiria nuosmukį. Norėčiau išskirti fiskalinės politikos priemonės, kurias naudojant ji gali daryti paskatinti ekonominį augimą krizių metu. Tai būtų:
 Valstybės išlaidų/pajamų politika;
 Valstybės turto pardavimas ir valdymas;
 Socialinis valdymas (pensijų ir pan.);
 Valstybės biudžeto deficito mažinimo politika;
 Mokesčių politika;
 Valstybės skolos (vidaus ir užsienio) valdymas.
Nuosmukio (recesijos) laikotarpio ryškiausias bruožas yra didelis nedarbas. Tačiau tai taip pat reiškia ekonomikos potencialo nevisą panaudojimą, ekonominio augimo tempų sulėtėjimą bei gerovės praradimą ateityje. Remiantis Keinso aiškinimais, nedarbas yra pernelyg mažos paklausos pasekmė. Tokiu būdu, reikia vykdyti visuminę paklausą didinančią fiskalinę politiką. Tai galima pasiekti didinant valstybės išlaidas. Tai paskatintų gamybą, atsirastų daugiau papildomų darbo vietų ir padidėtų užimtumas. Makroekonomikoje vyrauja keinsistinis požiūris, kad skatinanti fiskalinė poitika yra tinkama politika recesijos ir nuosmukio metu. Ji apima:
1) vyriausybės išlaidų didinimą,
2) mokesčių mažinimą arba transferiniį išmokų didinimą,
3) abiejų...