Valdymo funkcijų samprata

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 92 KB
11 puslapiai

Valdymo funkciju igyvendinimas referatai. Valdymo funkciju igyvendinimas referatai.

TURINYS

ĮVADAS1

1.VALDYMO FUNKCIJOS SAMPRATA IR STRUKTŪRA2

2.PLANAVIMAS3
2.1Planavimo esmė
2.2Planavimo proceso etapai
2.3Planų tipai pagal planuojamą laikotarpį ir turinį
3.ORGANIZAVIMAS5
3.1Organizavimo funkcijos samprata ir jos etapai. Valdymo struktūra
4.MOTYVAVIMAS8
4.1 Motyvavimo esmė ir tikslai
4.2 Darbuotojų veiklos motyvavimo būdai
5.KONTROLĖ12
5.1Kontrolės esmė ir tikslai
5.2Kontrolės funkcijos ir organizavimo principai
6. IŠVADOS15

7. LITERATŪRA16

1.

ĮVADAS

Nagrinėjant valdymo darbo turinį vadybos literatūroje nuolat vartojama valdymo arba vadybos funkcijos sąvoka. Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias konkrečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris buvo kruopščiai tyrinėjamas ir kritikuojamas, jis vis dar visuotinai naudotinas. Todėl galime sakyti, kad valdymas – tai organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų (James A.F. Stoner, 2001, p.10).
Planavimas. Planas yra sprendimo įgyvendinimo projektas. Jame išdėstoma, kokius veiksmus ir kada reikia atlikti, o taip pat, kas juos atliks ir kokiais resursais naudosis, realizuojant sprendimą.
Organizavimas – tai plano įgyvendinimo organizacinės sistemos (žmonių, dalyvaujančių plano realizavime pareigų, darbų ir tarpusavio ryšių) sudarymas.
Vadovavimą plačiąja prasme būtina suprasti kaip sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimo organizavimą. Vadovavimas vyksta atliekant poveikį vienam ar kitam vykdytojui taip, kad šis pakeistų savo veiklą ir priderintų ją prie plane numatytos eigos.
Kontrolė – tai duomenų apie plano įgyvendinimą rinkimas, analizė ir įvertinimas. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti valdymo funkcijų sampratą ir struktūrą.

2.

1.VALDYMO FUNKCIJOS SAMPRATA IR STRUKTŪRA

Daugybė žmonių planuoja savo veiklą vienai dienai (mėnesiui, metams ir t.t.), vėliau jie

organizuoja išteklius, reikalingus planui įgyvendinti. Kopdami toliau, mes lyginame tai, ką mes

padarėme, su tikslais bei uždaviniais, kurių ketinome siekti. Toks kasdienis darbas aprėpia ir visą

valdymo procesą. Vadovavimą būtina traktuoti kaip ciklą, susidedantį iš konkrečių vadybininko

darbo sričių, vadinamų valdymo funkcijomis. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybos veiklos

sritis, kuri atliekama specialiomis priemonėmis.

Valdymo funkcijos turi specifinį...