Valdininkų įdarbinimas ir atranka Lietuvos krašto apsaugos sistemos pavyzdys

 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Rekrutavimas. Kodėl svarbus yra personalo poreikio planavimas,. Rekrutavimas. Kodėl svarbus yra personalo poreikio planavimas,.

Turinys

ĮVADAS 2
1. REKRUTAVIMAS IR JO MODELIAI 3
2. PERSONALO SVARBA 4
3. PERSONALO REKRUTAVIMAS 5
3.1. PERSONALO POREIKIO PLANAVIMAS 5
3.2. PERSONALO PAIEŠKA 6
3.2.1. Personalo paieškos būdai 6
3.2.2. Personalo paieška KAS 8
3.3. PERSONALO ATRANKA 9
3.4. PERSONALO PRIĖMIMAS 10
IŠVADOS 12
LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

Įvadas
Darbo aktualumas. Šiuolaikinėje valstybėje svarbią vietą užima viešojo administravimo aparatas. Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas yra labai sudėtingas procesas, kuris itin svarbus užtikrinant efektyvų organizacijų veikimą.
Šiame darbe yra analizuojamas ir pateikiamas personalo atrankos ir įdarbinimo modelio LR Kariuomenėje pavyzdys.
Darbo tikslas - ištirti dabartinės Krašto apsaugos sistemos (toliau KAS) personalo rekrutavimo modelį.
Darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti personalo organizavimą (poreikio planavimą, paiešką, atranką ir priėmimą) teoriniu aspektu;
2. Pateikti personalo rekrutavimo modelį KAS.
Informacijos šaltiniai. Rengiant kursinį darbą analizuoti LR valstybės tarnybos įstatymas, bei kiti su juo susiję teisiniai aktai, KAM vidaus dokumentai bei įsakymai, internetiniai puslapiai, mokslinė literatūra.
Darbe pateikiami rekrutavimo modeliai ir aiškinama personalo politikos svarba organizacijos veiklos efektyvume. Per praktinį pavyzdį- KAS- yra supažindinama su personalo poreikio planavimu, paieškos būdais, atranka bei priėmimo taisyklėmis.

1. Rekrutavimas ir jo modeliai

Prieš nagrinėjant personalo įdarbinimą ir atranką į Krašto apsaugos sistemą, būtina apžvelgti valstybės tarnautojų rekrutavimo modelius, kurie yra taikomi įvairiose šiuolaikinėse valstybėse. Tiesą sakant, rekrutavimas yra sudėtingas ir planingas procesas. Daugelyje šalių jis vykdomas pagal nustatytas taisykles ir standartines procedūras, griežtai kontroliuojant asmenų priėmimą į valstybės tarnautojų pareigas.
Pagal profesorę J. Novagrockienę reikėtų išskirti tris pagrindinius rekrutavimo modelius. Pirmąjį iš jų galime įvardinti kaip “profesinės kompetencijos“ modelį, kur svarbiausia valdininkų žinios, įgūdžiai bei patyrimas, tai yra konkurencinis modelis. Taigi, šiuo atveju biurokratams reikia gerai žinoti konkrečius faktus, suprasti tarnybos procedūras, funkcijas bei struktūrą. Įgyvendinant šį modelį, nebe pagrindo iškyla nuogąstavimai, jog galime susidurti su nelanksčia, pernelyg ilgai problemas sprendžiančių valdininkų veikla.
Antrasis biurokratijos modelis vadinamas “gildiniu”. Jis apjungia jau minėtojo modelio bruožus bei iškelia reikalavimą nuosekliai kopti karjeros laiptais. Biurokratinės...