Vadybos ir verslo administravimo studijų programos

 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

UNIVERSITETAS

FAKULTETAS

katedra

Kursinis darbas

Vadybos ir verslo administravimo studiju programos
Lietuvoje
Tikrino:
Dėst.


Darbą atliko:
gr. studentas

Kaunas 2004

TURINYS


TURINYS 2
ĮVADAS 3
1. VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS. DISCIPLINOS VIETA HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE 4
1.1 Istorinis ekskursas 4
1.2 Veiklos sektoriai 5
2. VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS LIETUVOJE 10
2.1 Aplinkos tendencijos 10
2.2 SSGG matrica 13
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16
PRIEDAI 18

ĮVADAS

Ši trumpa situacijos analizė nepretenduoja į išsamų vadybos ir verslo administravimo krypties Lietuvoje vertinimą visoje mokslo bei studijų procesų apibrėžiamoje erdvėje. Šiame darbe aptariamos Lietuvos vadybos ir verslo administravimo, kaip akademinės disciplinos, formavimasis Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Rengiant darbą stengtasi pabrežti pagrindinių pastebėtų problemų sąrašą, kurį sudarant stengtasi neliesti reiškinių, šiandien būdingų visai Lietuvos mokslo ir studijų sistemai.
Aptarta situacija vadybos ir verslo administravimo kryptyje glaustai pateikiama (SSGG) matricos pavidalu (SWOT analizė).
Lietuvai tapus Europos Sjungos nare kyla noras padiskutuoti, kaip svarbios vadybos ir verslo administravimo mokslo ir studijų programos galėtų būti finansuojamos iš struktūrinių ES fondų.

1. VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS. DISCIPLINOS VIETA HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE

Vadyba ir verslo administravimas Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje kartu apibrėžia atskirą studijų kryptį. Istoriškai verslo administravimo (business administration) studijos kildinamos iš ekonomikos studijų ir buvo suprantamos kaip pagrindinis pelno siekiančių organizacijų vadovų rengimo edukacinis šaltinis. Besiformuojant vadybos (management) mokslui pradėta laikytis požiūrio, kad vadyba nebūtinai visada susijusi su verslu, kuris dažniausia apibrėžiamas kaip kryptinga veikla, siekiant pelno.
Vadyba – tai veikla, kuria siekiama, kad organizacijos materialieji ir žmogiškieji ištekliai būtų efektyviai panaudoti siekiant užsibrėžtų tikslų (Drucker, 1985). Įsigalioja požiūris, kad vadybos mokslas apibrėžia platesnį kontekstą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas organizacijų vadovų racionalaus, sisteminio požiūrio į problemų sprendimą formavimui (Dennis, 1998). Tuo tarpu verslo administravimas labiau orientuojamas į atskiras organizacijos funkcijas, pvz., finansus, personalą, rinkodarą ir pan.
1.1 Istorinis ekskursas

Vadybos ir verslo administravimo...