Vadybos

Vadybos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

1.Įmonė ir jos tikslai
Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema.
Įmonė – tikslinga sistema. Visa organizacijos veiklos esmė – tikslų įgyvendinimas.
Įgyvendinimo laiko požiūriu yra 3 tikslų grupės: strateginiai, taktiniai ir operatyviniai.
Strateginiai – ilgalaikiai, taktiniai – realizuojami konkretaus apibrėžto laikotarpio eigoje, operatyviniai – kasdieniniai , einamieji.
Tikslų visuma:
1. Mažiausiomis sąnaudomis gaminti produkto tiek ir tokios kokybės, kokia yra jo paklausa.
2.Parduoti pagamintus produktus įmanomai didesnėmis kainomis, pirkti žaliavas, medžiagas įmanomai mažesnėmis, gauti kuo didesnį pelną.
3. Efektyviai panaudoti gaunamus finansinius išteklius ypač kaupimo ir vartojimo požiūriu.
4.Pasiekti ir nuolat palaikyti optimalų techninį technologinį gamybos ir kt.veiklos lygį.
5.Įmanomai geriau tenkinti įmonės darbuotojų poreikius (darbo sąlygos, užmokestis, geras mikroklimatas).
2.Įmonių juridinė sąndara
Įmonės tipas Juridinis statusas Min įstatinis kapitalas Pelno paskirstymas Savininkų turtinė atsakomybė Egzistavimo trukmė Nuosavybės Apskaita finansinė atsakomybė Valdymo būdas
Personalinė Fizinis asmuo nereglamentuota Pelnas savininkų Jie atsako visu asmeniniu turtu Nuo savininkų noro Kuriam naują įmonę Supaprastinta , viešai skelbt nereikia Savininkas
Tikroji ūkinė bendrija „---„ „---„ Pelnas nariams „---„ Nuo narių noro „---„ „---„ „---„
Komanditinė ūkinė bendrija „---„ „---„ Pelnas pagal įneštą turtą Tikri nariai visu turtu, komanditoriai įneštu „---„ Pasitraukus bent 1 kuriama nauja „---„ „---„
UAB Juridinis asmuo 10000 Pelnas akcininkų Jie atsako tik įneštu turtu neribota Akcijas parduoda privačiai „---„ Akcininkų susirinkimas ir jo renkami nariai
AB „---„ 100000 „---„ „---„ „---„ viešai Skelbti viešai „---„
Kooperatinė bendrovė „---„ Nereglamentuojama Pelnas pagal pajų „---„ „---„ Narių pakeitimas laisvas Nereikia viešai „---„
Ne pelno organizacija „---„ „---„ Pelnas neskirstomas, skiria organizacinei veiklai „---„ „---„ „---„ Skelbti viešai „---„
Valstybinė įmonė „---„ „---„ Pelną naudoja įmonės eikmėms Valstybė natsako už įm.veiklą „---„ Kuriama nauja įmonė Nereikia viešai Valstybės institucijų paskelbti vadovai
2.Įmonių junginiai
1) Bendrosios įmonės su užsienio valstybių akcijomis ar privačiomis įmonėmis.
2) Koncernai – struktūra jungianti savarankiškas bendroves, kurias sieja bendri intyeresai.
3)...