Vadovavimo stilius

 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ 4
1.1. Perspektyvų tyrimo samprata 5
1.2. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė 6
1.3. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika 10
1.4. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių 11
1.5. Strategijų teorinė analizė 11
2. UAB „BUSTURAS“ RINKODAROS PLANAS 14
2.1. UAB „BUSTURAS“ misija , rinkodaros tikslai 14
2.2. UAB „BUSTURAS“ perspektyvų tyrimas 15
2.3. UAB „BUSTURAS“teikiamos paslaugos 16
2.4. UAB „BUSTURAS“ reklama 18
2.5. UAB „BUSTURAS“ paslaugų ypatumai 19
2.6. Konkurencijos analizė 20
IŠVADOS 22
LITERATŪRA 23

ĮVADAS

Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą, kadangi paslaugų sfera yra viena perspektyviausių, sparčiai besiplėtojančių ūkio sferų. Tokią tendenciją nulėmė daugelis priežasčių. Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių.
Savo tyrimo objektu aš pasirinkau kelionių organizatorių UAB „BUSTURAS“ kuris užsiima kelionės paslaugų teikimu. Šią paslaugų įmonę aš pasirinkau dėl to, kad esu puikiai susipažinusi su jos veikla, teikiamomis paslaugomis, be to, čia aš atlikau praktiką.
BUSTURAS yra viena iš stipriausių turizmo įmonių Šiaurės Lietuvoje, jos paslaugomis naudojasi daug žmonių.
Darbo objektas: kelionių organizatorius UAB „BUSTURAS“.
Darbo tikslas – parengti UAB „BUSTURAS“ rinkodaros planą.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti UAB „BUSTURAS“ misiją, strateginius tikslus
• Pateikti UAB „BUSTURAS“ perspektyvų tyrimą;
• išsiaiškinti kokias rinkodaros strategijas taiko UAB „BUSTURAS“;
• susieti rinkodaros komplekso elementų charakteristika su UAB „BUSTURAS“ teikiamomis paslaugomis;
• pateikti išvadas.
Darbo naujumas ir aktualumas – naujai pažvelgiama į UAB „BUSTURAS“ veiklą rinkodaros aspektu.
Darbo metodika - literatūros analizė, interviu bei stebėjimas.

1. STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ

„Strateginis rinkodaros planavimas - tai ilgalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas” (Pranulis V., 379 psl.).
Strateginis planavimas įmonei padeda siekti tikslų, paskirstyti išteklius, susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą, taip pasiekiant geresnį bendrą rezultatą Tai lyg paruošta „dirva“ kitiems tikslams.

ĮMONĖS MISIJA, TIKSLAI, RINKODAROS TIKSLAI

Misija - tai vienas ar keli sakiniai, kuriais nusakomas įmonės egzistavimo pagrindinis tikslas ir jos veiklos prasmė. Tai įmonės veiklos loginis pagrindas. Įmonės egzistavimo...