V kudirka

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

Turinys

Įžanga2 psl.
Vinco Kudirkos gyvenimas ir veikla3 psl.
„Varpo“ siela5 psl.
Vincas Kudirka — Tautiškos giesmės autorius8 psl.
Vincas Kudirka — rašytojas9 psl.
Naudotos literatūros sąrašas10 psl.

Įžanga

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų, bei realistinės prozos ir pilietinės poezijos pradininkų. Reikšmingiausia V. Kudirkos literatūrinio palikimo dalis yra grožinė kūryba. Jo poezijoje vyrauja pilietinės temos, žadinama tautinė sąmonė, liečiami socialiniai klausimai. V. Kudirka buvo žymus visuomenės veikėjas, vienas „varpininkų” ideologų, priklausė lietuvių nacionaliniam judėjimui. Publicistiniuose straipsniuose propagavo pozityvizmo idėjas, reiškė kylančios lietuvių buržuazijos interesus, kritikavo carizmą ir jo vykdomą politiką. Buvo pagrindinis „Varpo” leidėjas, bei parašė Tautišką giesmę, kuri vėliau tapo mūsų tautos himnu.
V. Kudirka daug dėmesio skyrė ir nagrinėjo lietuvių rašytojų kūrybą. Jis propagavo demokratines ir liaudines literatūros tendencijas. Kudirkai labai svarbus buvo kūrinių meniškumas, stiliaus klausimai, jam rūpėjo rašomosios kalbos kultūra ir literatūros profesionalumas.

Vinco Kudirkos gyvenimas ir veikla

Vincas Kudirka gimė 1858 metų gruodžio 31 dieną Vilkaviškio apskrityje, Paežerių kaime, pasiturinčių valstiečių šeimoje. Iš tėvo paveldėjo tvirtą būdą, savarankiškumą ir atkaklumą.Iš motinos – meno palinkimą. Jo motina pasak paties V. Kudirkos, „gražiai dainavo, labai puikiai margino margučius, labai dailiai sekė pasakas ir prie tų dailių dalykų mane pritraukė”. Iš motinos jis paveldėjo puikų balsą, gerą klausą, stiprų pasakotojo talentą ir iš mažens palinkimą piešti.
Dešimties metų amžiaus 1868 m. V. Kudirka pradėjo lankyti rusišką Paežerių pradinę mokyklą. Ten jis buvo nuvestas pirmasis. Jau tuomet jis pasižymėjo gabumais, gražia rašysena ir muzikiniu talentu. Mokslai pradinėje mokykloje sekėsi gerai. Per metus pasivijo ir pralenkė tuos draugus, kurie jau buvo mokęsi kitose mokyklose. 1871 metais baigęs pradžios mokyklą įstojo į Marijampolės gimnazijos pirmą klasę. Ir čia gabumais atkreipė visų dėmesį. Dalykai klasėse buvo dėstomi rusiškai, bet mokiniai tarpusavy iš seno įpratimo ir tradicijos kalbėjo lenkiškai, skaitė lenkų autorių knygas. Tą lenkiškumą stengėsi palaikyti ir mokytojai. Vyraujant tokiai atmosferai, sulenkėjo ir Vincas. Jis norėjo pasidaryti poniškas, tik jam buvo baugu, kad draugai nesužinotų jį mokant lietuviškai, jo tėvą...