V krėvės apsakymo silkės analizė

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis


V. KRËVËS APSAKYMO “SILKËS” ANALIZË

Lietuviø literatûroje gausu ávairaus þanro kûriniø, iðaukðtinanèiø
geràsias þmogaus savybes: tai pasakos, apysakos, apsakymai, romanai ir
daugelis kitø. Darbðtûs, nuoðirdûs þmonës taip pat neuþmirðtami Vinco
Krëvës kûryboje. Vienas ið tokiø yra Kuðlius. Apie já raðytojas raðo
viename ið rinkinio “Ðiaudinëj pastogëj” apsakymø “Silkës”
Apsakymø rinkinio “Ðiaudinëj pastogëj” pavadinimas jau iðkart lyg
perkelia á kaimà, imu ásivaizduoti jaukià pirkià, ðiaudais dengtu stogu,
ðiltà krosná. Taèiau apsakymo “Silkës” pavadinimas neleidþia mums taip
greit nuspræsti apie ðá kûriná. Nenujauèiame nei apsakymo temos, nei
nuotaikos, vyrausianèios jame. Taèiau ši savotiška nežinomybë kartu labai
sudomina, paskatina skaitymui.
Kaip viso rinkinio, taip ir šio apsakymo veiksmas vyksta kaime. Tai
konkreti sodyba – Gerdviliaus troba. Veiksmo vieta nusakyta labai tiksliai
– “…dabar jisai stovëjo po Gerdviliaus langu…”. Nors veiksmo laikas gana
netrumpas, veiksmo vieta nekinta – viskas rutuliojasi Gerdviliø ðeimoje. Ði
nedidelë erdvë, þinoma, nulemia apsakymo apimtá. Ji nedidelë, taèiau V.
Krëvë sugebëjo joje atskleisti tai, kas jam buvo svarbu – mieganti þmonijos
sàþinë ir jos pabudimas.
Veiksmo laik¹ rašytojas atskleidžia jau pirmajame apsakymo sakinyje,
sakydamas,...