Užsienio reikalų valdymas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Užsienio reikalų valdymo samprata


Lietuvos Respublikos užsienio politiką pirmiausia reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama ( K 135 str.). Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei ( K 136 str.). Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių ( K 137 str.).
Įgyvendinant užsienio politiką, vadovaujamasi tokiais tarptautinės teisės principais:
1) suverenios lygybės,
2) sienų neliečiamumo,
3) atsisakymo naudoti jėgą,
4) valstybės teritorinio vientisumo,
5) ginčų sureguliavimo taikiu būdu,
6) nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus,
7) tautų lygiateisiškumo,
8) teisė savarankiškai tvarkyti valstybės vidaus reikalus,
9) įsipareigojimų, kurie kyla iš tarptautinių sutarčių įsipareigojimų, vykdymu, integracijos į Europos Sąjungą ir transatlantines organizacijas principai.

Užsienio reikalų valdymo institucijos

Svarbiausius užsienio politikos klausimus sprendžia Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė.
Seimas ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus ( K 67 str. ). Denonsavimas – pranešimas kitai valstybei apie nutraukiamą sudarytą sutartį. Ratifikavimas – Seimo aktas, kuriuo tvirtinama tarptautinė sutartis, pasirašyta atitinkamo atstovo.
Prezidentas - 1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką; 2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti; 3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuoius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus ( K 84 str.).
Vyriausybė užmezga diplomatinius santykius ir palaiko santykius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ( K 94 str. ).
Centrinis šakinis valstybės valdymo organas - Užsienio Reikalų Ministerija (URM). Savo veikloje URM vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo aktais, Vyriausybės nutarimais, Prezidento...