Ub ir ab steigimo būdai kapitalas steigimo dokumentai

Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
ŪKINĖ BENDRIJA 4
Ūkinės bendrijos steigimas 4
Ūkinės bendrijos kapitalas 5
AKCINĖ BENDROVĖ 6
Akcinės bendrovės steigimas 6
Akcinės bendrovės kapitalas 8
UB ir AB ĮMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS 9
Pasirengimas įmonės įregistravimui 10
Notarui pateikiami dokumentai 10
Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai 11
VĮ “Registrų centras” pateikiami dokumentai 11
IŠVADOS 13
LITERATŪROS SĄRAŠAS: 14

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę steigti šių teisinių formų (rūšių) įmones: individualias įmones, tikrąsias ir komanditines (pasitikėjimo) ūkines bendrijas, akcines, uždarąsias akcines, investicines, žemės ūkio, kooperatines bendroves, valstybės ir savivaldybės įmones. Tais atvejais, kai veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti ne pelno organizacijas.
Įmonės yra skirstomos į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmones. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės yra individualios įmonės ir ūkinės bendrijos, o visų kitų teisinių formų (rūšių) įmonės - ribotos civilinės atsakomybės.
Ribotos civilinės atsakomybės įmonės už prievoles atsako tik įmonės turtu. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės už prievoles atsako įmonės turtu, o tuo atveju, kai įmonės turto neužtenka, už įmonės prievoles individualioje įmonėje atsako savininkas savo turtu, ūkinėje bendrijoje - bendrijos tikrasis narys savo turtu.
Taigi pabandysiu išnagrinėti UB ir AB bendrovių steigimo dokumentus, jų kapitalą ir steigimo būdus.

ŪKINĖ BENDRIJA

Ūkinės bendrijos steigimas
Ūkinė bendrija - tai kelių fizinių ar juridinių asmenų grupė įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei - ūkinei veiklai vykdyti bendru firmos vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę. TŪB pavadinime turi būti įvardytas bent vienas jos narys. KŪB pavadinime turi būti įvardytas bent vienas tikrasis narys ir įrašyti žodžiai "komanditinė ūkinė bendrija" arba jų santrumpa "KŪB".
Ūkinių bendrijų steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ir veiklą, narių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei jungtinės veiklos sutartis, kuria steigiamos tiek TŪB, tiek KŪB. ŪB įstatymas priimtas 2003m. lapkričio 6d. Nr.9 – 1804.
Ūkinės bendrijos privalumai yra šie:
 ūkinei bendrijai nebūtina įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartis,
 joje jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali dirbti ūkinės bendrijos tikrieji nariai,
 ūkinė bendrija gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą,
 įstatymai...