Uab philip morris Lietuva veiklos analizė ir įvertinimas 2001-2004 metais

 5
Microsoft Word 228 KB
33 puslapiai

Philip morris baltic balance sheet. Philip morris baltic balance sheet.

Anotacija

Tema: „UAB ,,Philip Morris Lietuva” veiklos analizė ir įvertinimas
2001-2004 metais”.
Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje analizavau
teorinius finansinės analizės pagrindus, atskleidžiau jos pagrindinius
tikslus, metodus, būdus ir šaltinius. Taip pat marketingo teorinę dalį, jo
strategijas bei vadybos teoriją. Susipažinęs su teoriniais pagrindais,
praktinėje dalyje pateikiau UAB ,, Philip Morris Lietuva’’ veiklos
charakteristiką, rinkos analizę, pateikiau tolesnes įmonės perspektyvas,
apžvelgiau įmonės konkurentus, bei prekių tiekimą, gamybą, kontrolę ir
pardavimą. Taip pat atlikau šiuos finansinės veiklos tyrimus: balanso,
pelno ir nuostolio ataskaitos, apyvartinio kapitalo ir santykinių rodiklių
analizes 2001 – 2004 metų. Darbo pabaigoje aptariau darbo rezultatus,
pateikiau rekomendacijas.
Tyrimai atlikti su UAB “Philips Morris Lietuva” 2001 – 2004 metų
finansiniais rodikliais, ekonomine literatūra. Tyrimais nustatyta kokia yra
dabartinė įmonės finansinė būklė, perspektyvos, užimama rinkos dalis.
Tyrimo tikslas: remiantis teoriniais finansinės analizės pagrindais
išsiaiškinti UAB ,,Philip Morris Lietuva” finansinių rezultatų pakitimus,
užimamą rinkos dalį bei pateikti rekomendacijas kaip įmonė galėtų gerinti
savo veiklą.
Darbe sunumeruoti 60 lapai, 4 paveikslai, 4 lentelės ir 14
diagramų bei naudojami 23 literatūros šaltiniai.
Tezėse naudojami analitiniai tyrimų metodai: įmonių finansinės
atskaitomybės formų analizė, santykinių finansinių rodiklių analizė,
santykinių finansinių rodiklių palyginimas, mokslinės bei ekonominės
literatūros analizė.
Teorijos ir tyrimai grindžiami lentelėmis, diagramomis ir
paveikslais.

Summary

Subject-matter: PLLC “Philip Morris Lietuva” activity analysis and
evaluation in 2001-2004.
The work consists of theoretical and practical parts. The
theoretical part analyses theoretical basis of financial analysis and
discloses its main goals, methods, modes and sources. It also includes a
theoretical part of marketing, its strategies and the theory of management.
Having familiarised with theoretical basis, in the practical part I
provided the characteristics of PLLC “Philip Morris Lietuva” activity,
market analysis, further prospects of the company, and provided a survey on
the company’s competitors, product supply, production, control and sales.
In addition, the work presents the following financial activity analysis:
balance-sheet, profit-loss statement, circulatory capital and relative
rates for the period of 2001 to 2004. At the end of the...