Toksinai

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Toksiškos organinės medžiagos

1. Persistentiniai chlorinti angliavandeniai

Apie 30% žemės ūkio derliaus pasaulyje sunaudoja įvairūs vabzdžiai. Pasaulio vabzdžių populiacijos svoris beveik 12 kartų viršija žmonių populiacijos svorį. Iš 5 milijonų vien 500 vabzdžių rūšių, iš tikrųjų besimaitinančių žemės ūkio pasėliais, padaro milžinišką žalą. Be to, kelios vabzdžių rūšys – moskitai, blusos, musės ‘cė-cė’ yra užkrečiamųjų lygų platintojos. Šimtmečių bėgyje daugiau buvo mirštama nuo vabzdžių pernešamų ligų – maliarijos, geltonosios šiltinės, maro, Limio ligos – negu karų metu. Vabzdžių masiški užpuolimai, labai da˛nai pasikartodavo ˛monijos istorijoje.
Kol nebuvo sukurti šiuolaikiniai cheminiai pesticidai, mėginimai įveikti vabzdžius-kenkėjus buvo nesėkmingi. Pirmasis iš jų buvo p-dichlorodifeniltrichloretanas DDT.
Svarbiausi chlorinti angliavandeniliai, daugiausia randami organizmuose, analizuojant jų likučius, yra tokie: alicikliniai angliavandeniliai, chlorinti difenilai, polichlorinti bifenilai, alifatiniai chlorinti angliavandeniliai, chlorinti di-benzo-p-diosinai.

5.1 lentelė. Pesticidų rūšys
Pesticidas Naikinamas organizmas
Akaricidai Kirmelės
Algicidai Dumbliai
Avicidai Paukščiai
Baktericidai Bakterijos
Dezifektantai Mikrobai
Fungicidai Grybai
Herbicidai Augalai
Insekticidai Vabzd˛iai
Lervicidai Vabzdžių lervos
Moliuscicidai Šliaužai, sraigės
Nematicidai Nematodai
Piscicidai ˇuvys
Rodenticidai Grau˛ikai

a. Alicikliniai junginiai

Šią grupę sudaaro heksachlorocikloheksano izomerai (BHC ar HCH). -HCH vadinamas lindanu:

Kadangi šių junginių gyvavimo puslaikiai yra gan trumpi, jie randami biologiniuose objektuose tik po jų intensyvaus panaudojimo mažuose plotuose. Biologiniuose objektuose iš gyluminių Baltijos jūros dalių lindanas tik labai retai terandamas.
II-ojo pasaulinio karo metu cikloheksano darinys, kuriame vienas iš vandenilių prie kiekvieno iš anglies atomų yra pakeistas chloru – 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksanas – buvo pradėtas naudoti kaip veiksmingas insekticidas prieš daugelį vabzdžių rūšių. Iš tikrųjų šią formulę turi aštuoni izomerai, kurie skiriasi Cl atomų išsidėstymu. Šis junginys taip pat žinamas (ne visai teisingai) kaip benzenoheksachloridas (BHC), tačiau neturi būti tapatinamas su heksachlorbenzenu (C6Cl6).
Daugelio izomerų komercinis mišinys po II-ojo pasaulinio karo buvo naudojamas kovai su moskitais ir žemės ūkio kenkėjais. Jo panaudojimas buvo uždraustas 1970 metais dėl toksiškumo ir gebos bioakumuliuotis. Tyrimai parodė, kad tik 1 iš 8 izomerų...