Tiriamos organizacijos darbuotoju organizacines ir asmenines vertybes

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

Dirbančių žmonių tyrimas paprastai vadinamas organizacinės elgsenos tyrimu. Organizacinė elgsena yra sisteminiai veiksmų ir nuostatų, kurias žmonės demonstruoja organizacijose, tyrimai. <> Organizacinės elgsenos tyrimai siekia intuityvius paaiškinimus pakeisti sisteminiu nagrinėjimu: tai yra pasitelkti kontroliuojamomis sąlygomis surinktus mokslinius įrodymus, kurie vėliau pagal galimybes tiksliai įvertinami ir interpretuojami siekiant nustatyti priežastis ir pasėkmes (Robbins S., 2003, p. 20).
Kiekvienas žmogus turi savo vertybes, t.y. moralines normas, kuriomis vadovaujasi gyvenime. Organizacija irgi turi savo vertybes, tik vien organizijų jos yra labai apibrėžtos ir įtvirtintos, kitų ne. Vertybė yra, ar bent turėtų būti, vienas iš svarbesnių kriterijų, dėl kurių žmogus apsisprendžia prisijungti prie vienos ar kitos organizacijos. Deklaruojaomos vertybės yra itin svarbios dėl to, kad pagal jas žmonės gali spręsti, kokius interesus gina organizacija, kokioms žmonių grupėms ji atstovauja ir ko galima tikėtis apsilankius joje.
Organizacijos vertybės tai organizacijos ir jos grupių veiklos prioritetai ar idealai, kurie nulemia misijos ir vizijos formavimą. Organizacijos vertybės apsprendžia veiklos vertinimo proceso pobūdį bei turinį.
Asmeninės vertybės nulemia pasirenkamus prioritetus žmogaus gyvenime ir veikloje, pasireiškia verbalinėje (sakytinėje ir rašytinėje) ir neverbalinėje (kūno, gestų, veido išraiškos ir t.t.) komunikacijoje (Poškienė A., 2006).
Anketinė apklausa atlikta privataus (lietuviško) kapitalo prekybos bendrovėje (X) Klaipėdos filiale.

Tyrimo objektas:
Tiriamos organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės.
Tyrimo tikslas:
Išsiaiškinti ir palyginti organizacijos darbuotojų asmeninių ir organizacijoje deklaruojamų vertybių lygį.
Tyrimo uždaviniai:
• Palyginti darbuotojų nuomonę dėl tolimesnėds Europos Sąjungos plėtros;
• Nustatyti svarbiausias deklaruojamas vertybes organizacijoje;
• Nustatyti svarbiausias asmenines vertybes;
• Palyginti organizacijoje deklaruojamas ir asmenines vertybes;
• Palyginti organizacijos darbuotojų vertybes pagal amžių, lytį, išsimokslinimą ir užimamas pareigas.
Tyrimo metodai:
anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė.
TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ

1 pav. Apklaustųjų pritarimas tolimesnei Europos Sąjungos plėtrai

Dauguma respondentų pritaria tolimesnei Europos Sąjungos plėtrai, tai sudaro net 80 % apklaustųjų, 13 % nepritaria, ir 7 % neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

2 pav. Apklaustųjų pritarimas įstojimui į ES (balų vidurkis)

Kaip matome 2 pav. stojimui į ES...