Teminis metų planas 2007-2008 m m dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 185 KB
25 puslapiai

TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS VIDURINĖ MOKYKLA

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 256

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:
1. Marcelionienė E. Šaltinėlis. Elementorius. Kaunas. 2001.
2. Marcelionienė E. Prie šaltinėlio. Vadovėlis 1 klasei. Kaunas. 2001.
3. Marcelionienė E. Šaltinėlis. 1 klasės mokytojo knyga. Kaunas. 2003.
4. Balčiūnienė R. Lietuvių kalbos rašybos mokymo atmintinė pradinukams. Šiaurės Lietuva. 1996.
5. Adomavičienė E. Lietuvių kalbos mokėjimo tikrinimas ir vertinimas 1-4 klasėje. Šiauliai. 1995.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.ISAK- 1015 nuo psl. 113 iki psl. 124.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius(pagal klasės (srauto) pasi-rengimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai
1. Rašto link – ikielementorinis laiko-tarpis. 16 09-03 – 09-14
2. Garsų ir raidžių pasaulis – elementorinis laikotarpis. 176 09-17 – 03-31
3. “Aš jau viską galiu skaityti” – poelementorinis laikotarpis. 64 04-01 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA


(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)
Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Protokolo Nr. 2007--
2007--

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: Rašto link – ikielementorinis laikotarpis.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 16 val. (2007-09-03 – 2007-09-14)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):
1. Marcelionienė E.Šaltinėlis. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 1 dalis.
2. Levickienė N. Rašymo pratimai pirmokui. Šiauliai. 2003.

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius (pagal klasės(srauto)pasirengimo lygį) Esminiai gebė-jimai ir moks-leivių pasieki-mai (standartus,kurių sieksime, nurodyti nume-riu), kurių pag-rindu bus formu-luojami pamo-kos mokymosiuždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir da-tos) Pastabos
1. Neliūdėkite, mažieji bičiu-liai. 1 1.1.1.,1.1.2.
2. Susipažįstame. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.
3. Įdomiausia klasės vieta.Mėgstamiausia knyga. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.4.
4. Pasakų kilimas. Mūsų mėgstamiausiospasakos. 2 1.1.1.,1.1.2.,1.1.5.
5. Kur gyvena pasakos. 2 1.1.1.,1.1.5.,1.1.6.
6. Garsai aplink mus. 1 2.1.,2.2.
7. Kalbos garsai. 2...