Teismų įstatymas dokumentas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 134 KB
18 puslapiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISMŲ
ĮSTATYMAS

1994 m. gegužės 31 d. Nr.I-480
Vilnius

(Lietuvos Respublikos 2002 m. sausio 24 d. įstatymo Nr. IX-732
(nuo 2002 m. gegužės 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 17-649) redakcija)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas nustato Lietuvos
Respublikos teismų sistemą, jų kompetenciją, teismų organizavimo,
veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, principus, teisėjų
statusą, pretendentų į teisėjus atrankos, jų skyrimo teisėjais,
teisėjų karjeros, atsakomybės procedūras, teisėjų socialines
garantijas, kitus su teismais susijusius klausimus.
Šiame Įstatyme nustatytas teismų organizavimo ir veiklos,
teisėjų statuso ir su jais susijusių santykių teisinis
reglamentavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje,
kituose įstatymuose bei Lietuvos Respublikos tarptautinėse
sutartyse įtvirtintais visuotinai pripažintais teisės principais:
pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teise į
teisminę gynybą, teise, kad kiekvieno asmens byla būtų viešai ir
teisingai išnagrinėta nepriklausomo ir nešališko teismo,
valstybės valdžios padalijimo principu, pagal kurį teisingumą
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, teisės viršenybės,
teismų ir teisėjų nepriklausomumo, teismų organizacinio
savarankiškumo, jų finansinio nepriklausomumo nuo kitų valstybės
valdžios institucijų ir pareigūnų sprendimų, teismų
savireguliacijos ir savivaldos, kitais teismų sutvarkymo, teisėjų
statuso ir teismo proceso principais.

I DALIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS
PAGRINDINIAI TEISMŲ ORGANIZAVIMO IR VEIKLOS PRINCIPAI

1 straipsnis. Teisingumo vykdymas
1. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
2. Teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu.
3. Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik
teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka.

2 straipsnis. Teismų nepriklausomumas
Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų
valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų,
politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų.

3 straipsnis. Teisėjų nepriklausomumas
1. Teisėjų nepriklausomumo garantijas bei teisėjų statusą
nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis ir kiti įstatymai
bei kiti teisės aktai.
2. Teisėjai, vykdydami teisingumą, veikia nešališkai ir klauso
tik įstatymų.
3. Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo
proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės
valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų...