Teisių rūšys

 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS 3
I. POLITINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ KLASIFIKACIJA 4
II. REFERENDUMO TEISĖ 6
III. PETICIJŲ TEISĖ 9
IV. PILIEČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVOS TEISĖ 11
V. RINKIMŲ TEISĖ 13
IŠVADOS 15
LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

ĮVADAS
Individas neatsiejamas nuo valdžios institucijų, nes jis ne tik pagal atstovaujamosios demokratijos principus renka valdžios atstovus, bet ir pats gali būti renkamas. Tokiu būdu individas gali būti įstatymų leidžiamosios arba vykdomosios valdžios atstovas, o kitokiu keliu gali atstovauti ir teisminei valdžiai. Žmogaus teisė dalyvauti valdant savo šalį yra visuotinai pripažinta politinė teisė. Dažniausiai ši žmogaus teisė interpretuojama kaip teisė dalyvauti laisvuose rinkimuose, slaptai balsuojant.
Individas Lietuvoje ne tik dalyvauja politinėje veikloje, bet ir turi realių galimybių ją vertinti, kritikuoti. Tos galimybės išreikštos rinkimų, referendumų pavidalu, kai valstybės piliečiai tiesiogiai (referendume) arba netiesiogiai (rinkimuose) pareiškia savo norus ar poreikius. Tad šiuo metu individui Lietuvoje politikos atžvilgiu yra suteikiama pakankamai dėmesio ir netgi galimybių tobulinti tą politiką ar net ją kurti.
Šalia atstovaujamosios demokratijos, kuomet tauta savo suverenią valią išreiškia rinkimų metu, rinkdama kandidatus į tautos atstovavimo įstaigas, yra gyva ir tiesioginės demokratijos idėja. Tiesioginė demokratija reiškiasi pačių piliečių betarpišku dalyvavimu svarstant svarbius valstybinius klausimus, galimybe atšaukti išrinktus pareigūnus ir kt. Individo teisę dalyvauti valdant savo šalį gina Referendumų, Peticijų, Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos ir kiti įstatymai.
Šių įstatymų dėka piliečiai gali aktyviau pasireikšti svarstant svarbius valstybės reikalus ar pateikiant atskirus įstatymų projektus. Žmogaus teises dalyvauti rinkimuose, referendumuose, teikti peticijas reglamentuoja Konstitucija, o šios teisės įgyvendinamos remiantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais.
Kas apskritai yra žmogaus politinės teisės ir kaip jos įgyvendinamos, kokią turi įtaką individo dalyvavimui valstybės valdyme? Į šiuos klausimus bus bandoma atsakyti remiantis sisteminiu, loginiu, lyginamuoju ir dedukciniu metodais.
Gilinantis į žmogaus politinių teisių institutą, pirmiausia remtasi LR Konstitucija, kitais LR įstatymais, LR Konstitucijos komentaru, Lietuvos konstitucinės teisės vadovėliu ir Lietuvoje pripažintų teisininkų išsakytomis mintimis.


I. POLITINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ KLASIFIKACIJA
Žmogaus teisių klasifikavimas gali būti pagrįstas įvairiais kriterijais. Žmogaus teises galima skirstyti pagal teisių...