Tautinis atgimimas xixa

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Tautinis atgimima konspektas. Lietuvos tautinis atgimimas, referatas. Lietuvių tautinis atgimimas konspektas. Tautinis atgimima konspektas. Lietuvos tautinis atgimimas, referatas. Lietuvių tautinis atgimimas konspektas.

Nusipelnęs Lietuvai Nuopelnai
Dionizas Poška 1765-1830 m. 1.Rašė žodyną(lenkų - lietuvių- lotynų kalbomis, kurio nespėjo baigti). 2.Grožėjosi antikiniu menu(rašydamas laiškus cituodavo Vergilijų ir kt.)3.Parašė kūrinį – "Mužikas žemaičiu Lietuvos".
Liudvikas Rėza 1776-1840 m. 1.Atgaivino Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminarą.2.1809 - 1825 m. išleido vokiečių kalba du eilėraščių tomelius"Prutena"(Prūsija).3.Donelaičio "Metų", bei 6 jo pasakėčių leidėjas.4.Rinko dainas.
Simonas Stanevičius 1799 - 1848m. 1.Žymiausias XIX a. poetas,dainų rinkėjas, visuomenės veikėjas.2.Rinko liaudies dainas, ir išleido pirmą lietuvių liaudies dainų rinkinį su natomis, kuris buvo pavadintas "Dainos žemaičių".3.Jis yra geriausias pasakėčių kūrėjas Lietuvoje(yra žinomos 6 jo pasakėčios ir odė"Šlovė žemaičių".)
Antanas Strazdas 1760 - 1833 m. 1.Jis buvo"mišrus_ poetas - ir klasicistas ir sentimentalistas.2. Jis rašė silabine eilėdara(visos eilutės turėtu vienodą skiemenų skaičių).3.1819 m. dėl eilėraščio "Pagrabas Palšio" jį nubaudė Vilniau vyskupijos vadovybė, įsakiusi deginti jo "Giesmes".4.Eilėraščių rinkinyje "Giesmė svietiškos ir šventos" svietiškomis giesmėmis pavadinti pasaulietinai eilėraščiai ,jų knygoje yra devyni.5.Jo eilėraščiai plaukė iš širdies, kupinos meilės valstiečiui.6.Mokėjo lenkų lotynų - kalbą.
Kristijonas Donelaitis 1714 - 1780 m....