Tautinio identiteto sklaida

 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

Tautinis identitetas sventes. Tautinis identitetas sventes.

TURINYS


ĮVADAS 2
I. LIETUVIŲ TAUTINĖ SAVIMONĖ IR IDENTITETAS BEI EUROPINĖ SAVIMONĖ
IR TAPATYBĖ 4
II. TAUTINIO IDENTITETO FORMAVIMASIS 6
1. Kalbos įtaka tautiniam identitetui 6
2. Tautinis bendruomeniškumas ………………………………………………7

III. TAUTINĖS KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA 8

1. Etnokultūra ir jos vieta lietuvių kultūroje 8
2. Etninės kultūros reikšmė vaikų ugdymui 9
3. Etninės kultūros ugdymo galimybės pradinėje mokykloje 11
4. Etninis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose 12
5. Tradicijų ir papročių įtaka tautos savitumui išsaugoti 14
6. Tautinio identiteto sklaida švenčių, vakaronių metu 15
IV. MOKINIŲ TAUTINĖS VERTYBĖS 21
IŠVADOS 23
LITERATŪRA 21

ĮVADAS

Kiekvieno žmogaus gyvenime, kur jis begyventų, didelę įtaką daro valstybė, jos vykdoma politika bei ideologija, jos istorija. Visais laikais didžiosios valstybės pajutę savo galybę nepaisė mažųjų tautų ir kiekviena norėjo pasijusti jos šeimininke. Ne vieną dešimtmetį Lietuvą valdė kitos valstybės. Per tuos metus buvo varžomos lietuvių teisės, vykdoma nutautinimo politika, žinoma, vienokią ar kitokią įtaką kultūriniam, visuomeniniam bei socialiniam gyvenimui tai padarė, tačiau joms nepavyko pilnai realizuoti savo nei ideologinių nei politinių tikslų.
Šiu laikotarpiu vykstant globalizacijai vėl gi iškyla grėsmė tautiniam identitetui, tad iškyla būtinybė atsigręžti į savo praeitį ir pamąstyti, kas padėjo Lietuvai išlikti iki šių dienų, kokios buvo vertybės, kurių pagalba mes šiandieną galime didžiuotis savo buvimu tarp tokių galingų valstybių kaip Rusija, Prancūzija, Belgija, Vokietija.
Šių metų gegužės 1 –ąją dieną Lietuva tapo Europos Sąjungos nare ir mūsų šaliai prasidėjo naujas etapas, tačiau kartu su juo daugeliui žmonių, mokslininkų, pedagogų, politikų rūpi klausimas, ar Lietuvai tapus šios galingos sąjungos nare neišnyks lietuvių tautinis identitetas, kultūra, kalba, tradicijos ir papročiai.
Atkūrus Lietuvos valstybingumą ir prisijungus prie Europos Sąjungos iš tikrųjų iškyla nauji pavojai tautiniam identitetui. Visuomenė ilgą laiką buvusi sovietinės ideologijos įtakoje, praranda etninių ir bendražmogiškų vertybių poreikį. Individai, nutraukę ryšius su savo tauta, jos istorija, kultūra, papročiais, nutautėja. Dažnaiusiai tai jauni, etninio atsparumo neturintys žmonės, laikantys save laisvais nuo bet kokių įsipareigojimų savo tėvynei.
Atsivėrusi laisva rinka, atviras pasaulis, naujos komunikacinės technologijos, krašto ekonominiai sunkumai skatina plėtoti kosmopolitines idėjas. Didėja jaunimo...