Tautinio auklejimo galimybes dabartineje mokykloje

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Turinys

1. Įvadas3.
2. Tautinio auklėjimo pradai4.
I. Istorinio išsivystymo bruožai4.
II. Tautinio auklėjimo objektas4.
III. Tautinio auklėjimo atrama ir gairės4.
IV. Tautinio auklėjimo funkcijos5.
3. Mokykla6.
I. Tautinis auklėjimas mokykloje6.
II. Tautinis auklėjimas kaip mokomasis dalykas7.
III. Mokyklos kaip lavinimo įstaigos vaidmuo tautiniam aklėjimui7.

Įvadas

Tautinis auklėjimas

Tautinio auklėjimo supratima. Tautinio auklėjimo sudėtingumas. – tinkamas tautinis auklėjimas mūsų laikais darosi vis svarbesnis sulig tuo, kaip pasaulinio karo sužadintas ir neteisingų taikos sutarčių maitinamas agresyvus nacionalizmas, zoologinis savo pagrindu ir patologonis savo reiškimusi, vis smarkiau gresia civilizuotam pasauliui visišku subarbarėjimu. Tokiomis aplinkybėmis suprasti, koks privalo būti tikras tautinis auklėjimas ir kaip jis privalo būti realizuojamas naujose kartose, yra tiesiog išganymo įsakymas. Juk reikia iš pat pradžios pasakyti, kad tai nėra lengvas dalykas akivaizdoje to sudėtingumo ir daugiaprasmiškumo, kuriuo pasižymi tautinio auklėjimo sąvoka.
Paprastai net žmonės nenumano, kaip yra komplikuota tautinio auklėjimo problema. Tautinis auklėjimas, plačiai suprastas, apima daug dalykų, nors ne visi jie vaidina vienodą rolę naujųjų kartų ugdyme. Nėra abejonės, kad tautinio auklėjimo pagrindinis uždavinys yra tautos ugdymas atitinkamu naujų kartų auklėjimu. Šis uždavinys yra teisingai išsprendžiamas tik tada, kai naujose kartose yra realizuojami aukščiausiu laipsniu individuali tautybės lytis, kai jos tinkamai nuteikiamos tautybės atžvilgiu ir kai jos yra paruošiamos visiems tautos uždaviniams spręsti ir vykdyti. Jei tautinis auklėjimas apima visą nusakytų ugdomųjų pareigų plotą, tai tautišku auklėjimu auklėjimu galima specialiai vadinti individualios tautinės lyties realizavimą naujosiose kartose, patriotiniu auklėjimu – naujųjų kartų nuteikimą tautybės atžvilgiu ir nacionaliniu auklėjimu – naujųjų kartų paruošimą tautos uždaviniams, kurių išsprendimu tauta tampa – nacija.
Kai kas yra linkęs vadinti tautinį auklėjimą protiniu auklėjimu, bet, kaip matome, šis pavadinimas iš tikrųjų tautinį tautinį auklėjimą susiaurina nepateisinamu būdu, nes tautinis auklėjimas yra tautos ugdymas įkūnijant naujose kartose individualias tautines lytis, sudarant jose patriotišką nusistatymą savo tautybės atžvilgiu ir paruošiant jas aktualiems tautos uždaviniams ir jos pašaukimo realizavimui kultūringų tautų šeimoje.

Tautinio auklėjimo pradai

I. ISTORINIO IŠSIVYSTYMO BRUOŽAI
TAUTA IR TĖVYNĖ, APSPRĘSDAMA ŽMOGIŠKĄJĮ ASMENS...