Tarptautinių vyriausybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų skirtumai ir panašumai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Tarptautinių vyriausybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų skirtumai ir panašumai

Tarptautinėje teisėje vis daugiau dėmesio yra skiriama tarptautinėms organizacijoms. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnis numato kiekvieno tiesę į taikių susirinkimų laisvę bei laisvę jungtis i asociacijas kartu su kitais, įskaitant tiesę steigti profesines sąjungas ir stoti į jas. Panašus principas yra įtvirtintas ir kituose teises aktuose. Jo pagrindu gali būti kuriamos tarptautinės organizacijos, kurios yra skirstomos į tarptautines vyriausybines (toliau - TVO), kuriose tiesiogiai dalyvauja vyriausybės, ir tarptautines nevyriausybines organizacijas (toliau - TNO), jungiančias necionalines visuomenines organizacijas arba kelių valstybių asmenis. Toliau bus aptartos šios organizacijos atskyrai ir bus išskirti jų pagrindiniai skirtumai bei panašumai.

Tarptautinės vyriausybinės organizacijos

Tarptautinės vyriausybinės organizacijos yra pagal tarptautinę teisę įsteigti valstybių susivienijimai, vykdantys tarptautine sutartimi nustatytus tikslus ir turintys jiems įgyvendinti reikalingas teises bei pareigas ir atitinkamą organų sistemą .
TVO išsivystė iš dvišalių valstybių sąjungų, iš pradžių daugausia karinio pobūdžio, prie kurių, plečiantis valstybių ryšiams, prisijungdavo ir daugiau valstybių. Iš pradžių šios sąjungos buvo trumpalaikės, vėliau tapo pastovesnės. Primosios nuolatinės TVO atsirado tik XIX a. viduryje ir jos buvo nepolitinio pobūdžio, veikė kaip administracinės sąjungos. 1919 m. įsteigiama universali politinė TVO – Tautų sąjunga, kurios uždavinys buvo palaikyti taiką ir saugumą. Šiandien egzistuoja labai daug TVO, kurios veiksmingai padeda palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, vystyti tarp tautų draugiškus santykius, įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant socialinio, kultūrinio ir humanitarinio pobūdžio problemas. Yra daugybė regioninių, lokalinių TVO, kurios dalyvauja vystant įvairių valstybių bendradarbiavimą.
Galima išskirti tokius pagrindinius TVO požymius:
1. paprastai TVO kurėjais laikomos 3 ar daugiau valstybių, nes tai yra...