Tarptautinių sutarčių sudarymas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

Turinys

1. Įvadas ……………………………………………………………………3
2. Tarptautinių sutarčių teisė ……………………………………………….4
3. Tarptautinių sutarčių laikymasis, taikymas erdvėje ir laike,
paskesnių sutarčių taikymas ……………………………………………7
4. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė ……………………………………10
5. Tarptautinės sutarties sudarymas ………………………………………14
6. Įgaliojimai sudaryti tarptautinę sutartį ir įgaliotieji asmenys ……………15
7. Išvados …………………………………………………………………20
8. Literatūra ………………………………………………………………21

Įvadas

Tarptautinės sutartys yra sudarinėjamos tarp valstybių, įvertindamos itin reikšmingą sutarčių vaidmenį tarptautinių santykių istorijoje.
Didėjančią sutarčių, kaip tarptautinės teisės šaltinio ir kaip taikaus bendradarbiavimo tarp tautų nepriklausomai nuo jų konstitucinės ir socialinės santvarkos plėtojimo priėmonių.
Sudarinėdamos sutartis šalys turi remtis geros valios principu.
Ginčai dėl sutarčių, kaip ir kiti tarptautiniai ginčai, turi būti sprendžiami taikiomis priemonėmis ir vadovaujantis teisingumo principais bei tarptautinės teisės normomis.
Atsižvelgdamos i tarptautinės teisės principus kaip tautų lygiateisiškumas ir laisvo apsisprendimo teisė, visų valstybių suvereni lygybė ir nepriklausomybė, nesikišimas į kitų valstybių vidaus reikalus, draudimas grasinti jėga ar vartoti jėgą ir visuotinė pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinės laisvėms ir jų gynimas.
Kodifikavus ir patobulinus tarptautinių sutarčių teisę bus lengviau siekti Jungtinių Tautų Chartijoje numatytų tikslų, būtent tarptautinio saugumo ir taikos užtikrinimo, draugiškų tautų santykių plėtojimo ir jų bendradarbiavimo.


Tarptautinių sutarčių teisė
Tarptautinių sutarčių teisės sąvoka, objektas ir vieta tarptautinės teisės sistemoje
Tarptautinių sutarčių teisė – tai visuma tarptautinių teisinių normų (paprotinių ir sutartinių), nustatančių tarptautinių sutarčių sudarymo tvarką, galiojimo ir pasibaigimo sąlygas.
. Tarptautinių sutarčių teisės objektas – pati tarptautinė sutartis kaip tarptautinės teisės šaltinis.
Tarptautinių sutarčių teisė užima ypatingą vietą tarptautinės teisės sistemoje, kadangi joje vykstantys pokyčiai įtakoja kitas teisės šakas
Tarptautinių sutarčių teisės šaltiniai:
1. Paprotys;
2. Pagrindinės sutartys.
- 1969 m. gegužės 23 d. Vienos...