Tarnybiniai ginčai ir jų sprendimas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Tarnybiniai ginčai referatas. Tarnybiniai ginčai referatas.

TURINYS

• Įvadas 2
• I. Valstybės tarnautojai ir jų rūšys 3
• II. Įstatymų taikymas 3
• III. Ginčų, kylančių iš valstybės tarnybos teisinių santykių nagrinėjimas 5
• IV. Administracinių teismų kompetencija 6
• V. Neteisminis ginčų nagrinėjimas 11
• Išvados 13
• Informaciniai šaltiniai 14

ĮVADAS

Valstybės tarnyboje, kaip ir visur, kyla valstybės tarnautojų, turinčių administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu, kitaip sakant - tarnybiniai ginčai. Kylant ginčams reikalingi ir tų ginčų sprendimo būdai.
Vienus ginčus galima išspręsti taikiai, kitus komisijų ar teismų pagalba, bet nepažeidžiant įstatymų. Ginčų sprendimo būdų tikrai yra daug ir jie visiems prieinami.
Prieš sprendžiant ginčus pirmiausia reikėtų susipažinti su valstybės tarnautojais, kokios jų rūšys ir kokiais įstatymais vieni ar kiti vadovaujasi. Tik po to pradėti ieškoti sprendimo būdų.
Šiame referate ,remiantis Lietuvoje galiojančiais norminiais aktais, apibrėžiu kas yra valstybės tarnautojas, kokios jų rūšys, kuo jie dirbdami vadovaujasi. Taip pat pateikiu įstatymus ir kitus norminius aktus, kuriais vadovaujamasi ginčų, kylančių iš valstybės tarnybos teisinių santykių, nagrinėjimui. Be to aptariu kokias bylas susijusias su tarnybiniais ginčais nagrinėja administraciniai teismai, apygardos administraciniai teismai ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, o kokius – administracinių ginčų komisija.

I. VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR JŲ RŪŠYS

Valstybės tarnautojų ir jų rūšių sąvokos nurodomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316) 2 straipsnio 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 dalyse.
Valstybės tarnautojas - fizinis asmuo, įgijęs šio ir kitų įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir valstybės (valstybinėse ir savivaldybių) institucijose ar įstaigose atliekantis viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei.
Viešojo administravimo valstybės tarnautojas - valstybės tarnautojas, dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir atliekantis įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.
Karjeros valstybės tarnautojas - viešojo administravimo valstybės tarnautojas, konkurso būdu priimtas į tarnybą neterminuotam laikui, prisiekęs valstybei ir turintis galimybę nustatyta tvarka siekti aukštesnių ar kitų pareigų tarnyboje.
Statutinis valstybės tarnautojas -...