1.   Kiekvienas referataiplius.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, naudodamas referataiplius.lt tinklapį, atsiųsdamas naujus darbus ar skelbdamas kitą informaciją referataiplius.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis besąlygiškai sutinka.

2.   Siųsdami bet kokią informaciją referataiplius.lt tinklalapiui, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.referataiplius.lt tinklapiui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą informaciją ir sutinka, kad ši informacija be www.referataiplius.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.

3.   Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią informaciją www.referataiplius.lt tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą medžiagą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl www.referataiplius.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.

4.   Jeigu paaiškėja, kad į www.referataiplius.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš www.referataiplius.lt duomenų bazės ir www.referataiplius.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.

5.   Duomenų bazėje talpinami skelbimai ir kitokio pobūdžio informacija, kurią atsiunčia ją pateikiantys asmenys. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. www.referataiplius.lt neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tikslumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą.

6.   www.referataiplius.lt gali laisvai disponuoti pateikta informacija savo nuožiūra, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais. referataiplius.lt pasilieka teisę neskelbti atsiųstos informacijos dėl betkokios priežasties.

7.   Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją www.referataiplius.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.

8. www.referataiplius.lt tinklapyje draudžiama talpinti mokslo darbus ar skelbti kitą informaciją, kuri (-e) pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

9. www.referataiplius.lt tinklapyje užsisakius VIP narystę per dieną leidžiama parsiųsti ne daugiau 5 darbų. Narystė negalioja diplominiams darbams.