Taikomojo komplekso aprašas

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

TAIKOMOJO KOMPLEKSO APRAŠAS
1. Bendras apibūdinimas
Turi būti nurodyta: kompiuterizavimo tikslas ir paskirtis; kompiuterizuojami objektai (valdymo technologiniai objektai, padaliniai, įmonės ir t.t., kurių valdymui skiriamas); skaičiavimų periodiškumas ir trukmė; sąlygos, kurioms esant kompiuteriai nenaudojami (jei reikia); komplekso informaciniai srautai ir ryšiai su kitais kompleksais; pareigybiniai asmenys ir (arba) padaliniai, kurie lemia konkrečių rezultatų gavimo sąlygas ir laiką (jei jie nenusakyti bendru sistemos funkcionavimo algoritmu); veiksmų paskirstymas tarp valdymo personalo (žmonių) ir techninių priemonių, esant įvairioms sprendimo situacijoms.
Taikymo srities informacinį modelį galima aprašyti objektiškai orientuotomis duomenų srautų schemomis. Juose vartojamos taikymo srities sąvokos ir nusakomi esminiai ryšiai tarp objektų. Su objektais siejami duomenys (duomenų bazės) ir procesai. Jie (kaip ir duomenų srautai, duomenų šaltiniai ir adresatai) suprantami taip pat, kaip ir duomenų srautų schemose.
Taikomojo komplekso ryšiai su kitais sistemoje gali būti nurodyti lentelėje. Tada duomenų rinkmenų (failų) aprašymai pateikiami priede.
2. Rezultatinė informacija
Turi būti vartotojams formuojami informaciniai pranešimai: rezultatinių pranešimų sąrašas ir aprašai; rezultatinių pranešimų struktūrinių vienetų, turinčių savarankišką prasminę reikšmę, (rodiklių, rekvizitų ir jų rinkinių) sąrašas ir aprašai arba nuorodos į dokumentus, kuriuose jie aprašyti.
Pateikiama tik ta informacija, kuri perduodama valdymo objektui: rezultatiniai pranešimai - mašinogramos kaip dokumentai; vaizdų kadrai ekrane -videokadrai; duomenų rinkmenos (failai ir pan. mašininėse laikmenose, ar perduodami ryšio kanalais kitoms informacinėms sistemoms), valdymo signalai. Aprašant kiekvieną rezultatinį pranešimą, nurodoma: pavadinimas, pateikimo forma, kodas, pateikimo periodiškumas ir laikas (leidžiamas sprendimo trukmės laikas), jo gavėjai ir paskirtis. Atsižvelgiant į pranešimo rūšį ir ypatumus, aprašą galima papildyti kitokiomis žiniomis.
Aprašant kiekvieną informacijos struktūrinį vienetą, nurodoma: pavadinimas to rezultatinio pranešimo, kuriame tas struktūrinis vienetas yra, pavadinimas, identifikatorius; skaičiavimų tikslumo ir patikimumo reikalavimai (jei reikia). Priede pateikiami dokumentų ir videokadrų formų pavyzdžiai (maketai). Rezultatinės informacijos pranešimų sąrašas ir aprašai gali būti pateikti lentelėje.
3. Pradinė informacija
Turi būti informacija, gaunama iš valdymo objekto: informacinių pranešimų sąrašas ir aprašai, pirminių pranešimų informacijos struktūrinių vienetų sąrašai...