Svietimo mokslo draugijos ir komisijos 1918-1940m

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Referatas apie lietuviu mokslo draugija. Referatas apie lietuviu mokslo draugija.

Švietimo, mokslo draugijos ir komisijos

Nepriklausomoje Lietuvoje toliau veikė nemažai dar XX a. pradžioje įsteigtų mokslo draugijų. Viena svarbiausių, žinoma, buvo 1907 m. įkurta Lietuvių mokslo draugija (LMD), tačiau jai didžiulį smūgį sudavė Vilniaus krašto atplėšimas nuo Lietuvos – mat draugijos centras buvo Vilniuje. Daugelis aktyviausių LMD narių išsikėlė į Kauną, kur tapo Aukštųjų kursų ir Lietuvos universiteto kūrėjais bei dėstytojais. Vilniaus krašte likusios draugijos veiklą gerokai varžė lenkų valdžia. Imtasi priemonių prieš LMD veikėjus – keletą mėnesių Lukiškių kalėjime kalintas S. Šilingas, priverstinai į Kauną turėjo išvykti M. Biržiška, P. Augustaitis, J. Augevičius. Apribota ir susirinkimų laisvė. 1920 m. lapkričio 10 d. lenkų valdžios potvarkiu buvo nustatyta, kad kiekvienam susirinkimui prieš tris dienas reikia gauti leidimą. Be to, kiekviename viešame susirinkime dalyvaudavo ne tik policijos pareigūnas, bet ir slaptas saugumo agentas. Nuo 1923 m. pabaigos buvo įvesta griežta spaudos, kultūrinės veiklos ir viešų paskaitų cenzūra. LMD nuostatuose turėjo būti įrašyta, jog draugijos veiklos sritis yra Lenkijos respublika. Tai reiškė, kad LMD nariais nuo šiol gali būti tik Lenkijos valstybės piliečiai. Draugijos veikla apmirė – žymiai sumažėjo narių skaičius, sunkėjo materialinė padėtis, draugijos muziejus bei archyvas nebepasipildydavo naujomis vertybėmis. Sunki netektis draugijai buvo ir jos ilgamečio pirmininko J. Basanavičiaus mirtis 1927-aisiais. 1935 m. išėjo paskutinis LMD leidinio „Lietuvių tauta“ numeris. 1938 m. gegužės 24 d. Lenkijos valdžia Lietuvių mokslo draugiją visai uždarė.

Kur kas geresnes veikimo sąlygas turėjo 1922 m. laisvoje Lietuvoje susikūrusi visuomenės mokslų draugija Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA). LKMA veiklos sritis ribojosi daugiausia filosofijos, teologijos, Lietuvos...