Sveikatos ugdymas

 5
Microsoft Word 187 KB
27 puslapiai

Sveikatos statistikos kursinis darbas. Kursinis darbas sveikatos ugdymas mokykloje. Sveikatos statistikos kursinis darbas. Kursinis darbas sveikatos ugdymas mokykloje.

1
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS
SVEIKATOS UGDYMO KATEDRA
Regina Proðkuvienë
SVEIKATOS UGDYMO ĮVADAS
VILNIUS, 2004
2
© Regina Proškuvienė, 2004
© Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004
Leidinyje supažindinama su sveikatos, kaip svarbiausios gyvenimo
vertybės, ugdymo pradmenimis švietimo įstaigose, pagrindžiama šio darbo
svarba. Nagrinėjami Universaliosios sveikatos ugdymo programos
tikslai ir uždaviniai, atskleidžiamas pedagogų ir visuomenės sveikatos
specialistų vaidmuo saugant vaikų sveikatą. Remiantis tyrimų duomenimis,
analizuojamas mokytojų pasirengimas įgyvendinti sveikatos ugdymo
programą mokykloje. Akcentuojami svarbiausi sveikatą lemiantys
veiksniai, įvertinama sveikos gyvensenos svarba, supažindinama su pagrindinėmis
ligų priežastimis, ligų rizikos veiksniais. Pateikiama būtina
pedagogui informacija apie žmogaus raidos ypatumus ir trumpa amžiaus
tarpsnių charakteristika.
Leidinys skiriamas būsimiems pedagogams. Pateikiama informacija
taip pat bus naudinga mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams,
tėvams.
Leidinį apsvarstė ir rekomendavo spausdinti VPU Sveikatos ugdymo
katedra (2004 06 14, protokolas Nr. 7) bei Pedagogikos ir psichologijos
fakulteto taryba (2004 06 25, protokolas Nr. 19).
3
Turinys
PRATARMĖ 5
SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMOS 7
MOKYKLOS UŽDAVINIAI SAUGANT IR STIPRINANT
MOKSLEIVIŲ SVEIKATĄ 16
SVEIKATA 18
ŽMOGAUS SVEIKATĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 19
VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS 20
LIGA 21
LIGŲ PRIEŽASTYS 21
LIGŲ RIZIKOS VEIKSNIAI 23
LIGŲ KLASIFIKAVIMAS 32
SVEIKATOS STATISTIKA 34
VAIKO RAIDOS YPATUMAI 37
ORGANIZMO RAIDOS DĖSNINGUMAI 38
VYSTYMOSI PAKITIMAI 39
PAGRINDINIAI ŽMOGAUS RAIDOS ETAPAI 41
LITERATŪRA 47
5
PRATARMĖ
Šiuolaikinių ugdymo institucijų uždavinys – išugdyti humanišką, demokratišką,
kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, sugebančią veikti
savarankiškai ir atsakyti už savo sprendimus. Bendrojo lavinimo mokykla
savo veiklą grindžia nauju ugdymo turiniu, kuriuo siekiama padėti...