Sutartys

Vadybos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

1. Kauno technologijos universiteto maisto institutas (toliau – Institutas) yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta vykdyti tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus maisto technologijos, biotechnologijos kryptyse, ir pagal sutartis su Kauno technologijos universitetu ir kitais universitetais (toliau - Universitetas) suteikianti mokslinę bazę, kurios reikia universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti.
2. Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Institutas yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Instituto pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose. Instituto statutą, parengtą vadovaujantis Universiteto mokslo instituto nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 181 (Žin., 2001, Nr. 17-528; 2003, Nr. 89-4035) nuostatais, ir pagrindines mokslinės veiklos kryptis bendru universiteto senato ir instituto tarybos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos išvadas.
4. Instituto pavadinimas – KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MAISTO INSTITUTAS. Sutrumpintas instituto pavadinimas – KTU Maisto institutas. Pavadinimas anglų kalba – Food Institute of Kaunas University of Technology.
5. Instituto buveinė – Taikos pr. 92, LT – 3031 Kaunas.
6. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais ir šiuo statutu.
7. Institutas sudaro sutartį su Universitetu, kurioje numatoma Instituto ir Universiteto bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse tvarka, apimtis, finansavimas, taip pat Instituto mokslininkų dalyvavimo Universiteto studijose sąlygos.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

8. Instituto veiklos tikslai:
8.1. vykdyti maisto technologijos, biotechnologijos ir maisto saugos mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
8.2. suteikti mokslinę bazę, kurios reikia Universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti.
9. Instituto teisės:
9. 1. neatlygintinai naudotis jam perduotu patikėjimo teise valstybės turtu;
9.2. pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis ir teikti jas Švietimo ir mokslo ministerijai;
9.3. nustatyti Instituto struktūrą, vidaus darbo tvarką, konkretų mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skaičių, jų teises...