Suaugusiuju ugdymo specifi6kumas

Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Referatas apie suaugusiųjų mokymasis. Referatas apie suaugusiųjų mokymasis.

TURINYS

Įvadas 3 psl
Mokymas 4 psl
Suaugusiųjų mokymosi motyvacija 5 psl.
Mokymasis visą gyvenimą 6 psl.
Suaugusiųjų švietimas 7 psl.
Nuotolinis mokymas kaip švietimo būdas 9 psl.
Auklėjimas 10 psl
Išvados 13 psl.
Literatūros sąrašas 14 psl.

ĮVADAS

Ugdytiniu suprantamas visų amžiaus tarpsnių ir visų socialinių padėčių žmogus. Žmogaus kaip ugdytinio samprata integruoja žinias apie žmogaus fizinę sandarą, psichiką, socialinį veidą, asmenybę bei jos pažinimą, apie žmogaus sielą. Šiuolaikiniu požiūriu žmogus yra tikrovės fenomenas, kurį galima nagrinėti įvairiais aspektais, ir todėl jį tiria daugelis mokslų. Visų pirma žmogus yra žemėje egzistuojančių organizmų raidos aukščiausioji pakopa (homo sapiens). Jo istorinę raidą vis pilniau atskleidžia filogenetinė antropologija, fiziologija, palentologija. Žmogaus kaip fizinės būtybės bendrąsias problemas taip pat nagrinėja gamtamokslinė antropologija Pavienio žmogaus kūniškajam egzistavimui įvardyti paprastai vartojamas individo terminas. (18)
Žmogus keičiasi visą savo gyvenimą, kinta žmogaus gyvenimo trukmė, kinta ir jo amžiaus skirstymas etapais. Kada žmogų galima pavadinti suaugusiu ir kaip tuomet apibūdinti suaugusių ugdymą? LR įstatymai suaugusiu pripažįsta 18 sulaukusį asmenį, taigi šiuo atžvilgiu suaugusių ugdymą galima apibūdinti kaip ugdymą asmenų kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.

1 MOKYMAS
1971m. išleistoje E. Foure studijoje akcentuojama, kad teisė mokytis ir gauti gyvenimui bei veiklai reikalingą informaciją yra prigimtinė žmogaus teisė, todėl švietimo sistema turi būti taip organizuota, kad kiekvienas žmogus, turįs savarankiško sprendimo teisę, bet kuriame savo amžiaus tarpsnyje ir bet kurioje geografinėje savo gyvenimo vietovėje turėtų galimybę mokytis tokia forma, kokia jam labiausiai prieinama, ir tokiu intensyvumu ir tempu, kuris atitinka jo gabumus ir galimybes. (1)
Kalbant apie besimokančius suaugusiuosius galima išskirti 4 dalykus:
1. Mokymosi procesą suvoia kaip kelią nuo nepriklausomybės į savarankiškumą.
2. Mokymosi metu pasinaudoja turima patirtimi.
3. Yra pasiruošę mokytis, kai pasijunta naujuose vaidmenyse.
4. Nori problemas spręsti ir įgytas žinias taikyti nedelsiant.
Suaugusių mokymas skirstomas į formalų ir neformalų. Jų charakteristika pateikiama pirmoje lentelėje. (2)
1 lentelė.
Kriterijai Formalusis Neformalusis
Tikslas Nurodo programa Daugialypis
Turinys Nustatytas iš anksto Gali būti žinomas iš anksto (konsensusas)
Metodai Moduliai / nustatyta iš anksto Moduliai / koreguojama
Tempas Diktuoja programa Diktuoja...