Staigos duomenų įpatumai pristatymas

Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
5 puslapiai

Įstaigos duomenų ypatumai

TURINYS (teorija)

1.Kas sudaro įstaigos duomenis
2.Telefonų numerių rašymo būdai
3.Adresų rašymo būdai
4.Elektroninis paštas
5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai
6.Mano įmonės duomenys
7.Literatūros sąrašas

Praktinė dalis:

1.Įsakymas dėl Saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo.
2.Komercinis laiškas.
3.Darbuotojų susirinkimo protokolo išrašas.

Priedas:

1.Darbo Saugos ir sveikatos instrukcija

1.KAS SUDARO ĮSTAIGOS DUOMENIS

Lietuvos archyvo departamento prie Lietuvos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V – 63 šiek tiek pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės (2006). Tie pakeitimai daugiausia susiję su įstaigos duomenų rekvizitu. Pagal šiuos pakeitimus įstaigos duomenis sudaro:

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos ar jos vidaus struktūrinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto numeris adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys - juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei teritorinio padalinio adresas ir kontaktinė informacija.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) - juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija.

Įstaigos duomenys rašomi eilute ar stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimo arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje. Jie rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskiriami linija.

2.TELEFONO RYŠIO NUMERIO RAŠYMO REKOMENDACIJOS

Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, direktoriaus patvirtintose LR ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV – 1162 nustatytus reikalavimus.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės...