Sprendimo vieta ir vaidmuo valdymo procese

 5
Microsoft Word 101 KB
13 puslapiai

ĮVADAS
Įvairiose šalyse bei kultūrinėse grupėse vadovavimo samprata skiriasi:
nevienodai suvokiama, kas yra sėkmingas vadovavimas, skirtingai vertinami
vieni ar kiti vadovų poelgiai, įtakos reiškimo būdai, iš vadovų tikimasi
skirtingų dalykų. Tam įtakos turi kultūros normos, vertybės ir pan.

Kiekvienoje organizacijoje vadovams keliami reikalavimai susiję su jos
misija, vizija, vertybėmis bei strategija. Be abejonės, skirtingus
reikalavimus kelsime skirtingo lygmens bei funkcijų vadovams.
Valdymo sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė
dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, kaip specifinės personalo
kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo
sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir
vystymą. Tuo tarpu Lietuvoje valdymo sprendimų priėmimo klausimams
skiriamas nepakankamas dėmesys, tai įrodo ir publikacijų šia tema skaičius,
kuris yra nepakankamas. Tad ši tema aktuali tiek moksliniu, tiek ir
praktiniu požiūriu.
Užsienio vadybos literatūroje valdymo sprendimų priėmimo tiek teorinės,
tiek praktinės problemos užima tikrai reikšmingą vietą. Vadybos moksle yra
susiformavusi savarankiška vadybos teorijos kryptis, savo tyrimų objektu
išskirianti vadybinius sprendimus organizacijoje.
Pagal valdymo funkcijos esmę, bet kuris vadovas organizacijoje,
atlikdamas jam patikėtą valdymo funkciją, turi priimti valdymo sprendimus.
Taigi, valdymo sprendimai yra priimami, atliekant tiek planavimo, tiek bet
kurią kitą valdymo funkciją. Visais atvejais turi būti priimtas pats
efektyviausias ir optimaliausias sprendimas, nes tik tuomet organizacija
pasieks gerų rezultatų, jos viduje vyraus harmonija. Todėl šio darbo
tikslas yra atskleisti sprendimo vietą ir jo vaidmenį valdymo procese.
Valdymo sprendimo priėmimas – intelektualus procesas, apimantis galimų
sprendimo alternatyvų įvardijimą, įvertinimą ir optimalios alternatyvos
išrinkimą.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti vadovo poziciją sprendimo priėmimo procese;
2. Pateikti valdymo proceso sampratą;
3. Identifikuoti valdymo proceso sudedamąsias dalis;
4. Atskleisti etiško sprendimo svarbą valdymo procese;
5. Nustatyti sprendimo priėmimo ir atsakomybės santykį.

1. VADOVO POZICIJA SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESE
Vadovui neužtenka aiškiai ir tiksliai reikšti savo mintis perduodant
nurodymus ar informaciją – svarbu įmonėje sukurti pasitikėjimo ir palaikymo
atmosferą (pvz., aktyviai klausantis), tobulinti darbuotojus ir nuolat
jiems pagelbėti (pvz., nukreipiant į esmines problemas), valdyti
strateginius...