Specialybės pamokos struktūra

Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

Specialybes pamokas. Specialybes pamokas.

Pamoka – tai dugiau ar mažiau išbaigtas mokymo proceso gabalėlis , ląstelė . Joje kaip van - dens lašelyje atsispindi įvairios mokymo proceso pusės , rekalavimai jam.
Pamoka , kaip mokymo forma , labai paranki profesiniam rengimui – ji leidžia išsaugoti mokinių darbingumą , dėmesį kaitaliojant dalykus , dėstytojus , mokymo turinį , mokymo , auklėjimo ir lavinimo tikslus ; tolygiai suskirstyti mokymo kursą į išbaigtas logiškas dalis ; planingai realizuoti pedagogo ir mokinių sąveiką , mokant , lavinant ir auklėjant juos ; formuoti pamokoje mokinių pažintinius ir psichinius gebėjimus , profesinį mąstymą ,valią , charakterį , asmenybę ; kaitalioti teoriją ir praktiką , darbą ir poilsį , formuoti grupės kolektyvą ir ugdyti stiprias , kultūrines asmenybes . Sunkus ir atsakingas darbas vesti pamoką . Mokytojas turi sutelkti visą dėmesį , įtempti valią , giliai mąstyti ,būti paslankus , operatyvus , lankščiai reaguo -ti , greitai persitvarkyti pamokoje , puikiai mokėti medžiagą , glaudžiai ją sieti su gyvenimu , sugebėti palaikyti glaudžius ryšius su auditorija , formuoti mokinių interesus , motyvus , poreikius , palankią nuostatą savai specialybei ir kt. Pamokos sėkmė priklauso nuo įvairių veiksnių sankaupos : dėstomo dalyko , didaktikos , psichologijos , metodikos teorinio ir praktinio išmanymo , mokymo proceso ir turinio dėsningumų , didaktikos principų ir taisyklių suvokimo , pedagogo erudicijos , jo reiklumo ir geranoriškumo , meilės ar abejingumo vaikams .
Pamokų efektyvumas priklauso ir nuo to , kokių pedagoginių ir psichologinių , teorinių pozicijų laikosi pedagogas , kokia vadovėlių kokybė , kokie kabinetai , dirbtuvės , koks mokinių požiūris į šias pamokas , kokia visų šių ir kitų veiksnių sąveika pedagoginiame procese .
Pamoka , kaip mikrokosmosas , kuriame geriau ar blogiau susiderina pedagogo dalykinės , pedagoginės , psichologinės ir kt. žinios : mokėjimai , įgūdžiai ir kūrybinė veikla , gamyba ir teorija , pedagoginis ir profesinis mąstymas , meistriškumas , mokinių gabumai , polinkiai ir interesai .
Pamoka kaip pedagoginio proceso dalis – tai keturių veiksnių : pedagogo – mokinio – mokymo turinio ir mokymo rezultato , produkto sąveika .
Pedagogas pamokoje – ne vien žinių šaltinis ir mokinių veiklos , rezultatų , produkto kontrolierius , o ir mokymosi proceso organizatorius , mokinių ugdytojas . Tačiau jo darbo sėkmė priklauso nuo mokinio darbo rezultatų , t . y . nuo mokinio mokymosi turinio , mokymosi metodikos , jo veiklos produkto , pedagogo ir mokinių sąveikos efektyvumo pamokoje . Mokinio profesinio tapsmo procese pedagogas yra savotiškas dirigentas . Jis pateikia reikiamą...