Socialinių garantijų ypatumai privačiose ir valstybinėseorganizacijose lyginamoji analizė

 5
Microsoft Word 298 KB
43 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1.SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA 5
1.1. Socialinės apsaugos sistemos samprata, struktūra ir jos taikymas 5
1.2. Socialinės apsaugos teisiniai pagrindai 7
1.3. Socialinės apsaugos sistemos reformos Lietuvai įstojus į Europos sąjungą 10
2.SOCIALINIŲ GARANTIJŲ SISTEMOS YPATUMAI VALSTYBINĖSE IR PRIVAČIOSE ORGANIZACIJOSE 14
2.1. Socialinis draudimas 14
2.1.1. Pensijų draudimas 21
2.1.2. Ligos ir motinystės draudimas 27
2.1.3. Sveikatos draudimas 32
2.1.4. Nedarbo draudimas 40
2.2. Socialinė parama 42
2.2.1. Šalpos išmokos 43
2.2.2. Šeimos išmokos 46
2.2.3. Socialinė pašalpa 48
2.2.4. Šildymo išlaidų ir kitos kompensacijos 50
3.SOCIALINIŲ GARANTIJŲ YPATUMŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 53
3.1. Veiksniai, įtakojantys socialines garantijas 58
3.2. Socialinių garantijų tobulinimo galimybės 60
IŠVADOS IR SIŪLYMAI 64
LITERATŪRA 65
PRIEDAI 68

ĮVADAS

Konstitucija užtikrina kiekvienam piliečiui lygias teises, tačiau valstybė ne visada yra pajėgi užtikrinti sąlygas pasinaudoti šiomis teisėmis. Valstybė paprastai yra pagrindinė institucija, nuo kurios didžia dalimi priklauso suteikiamos žmogui socialinės garantijos. Ilgą laiką socialinės paramos sričiai buvo skiriama nepakankamai dėmesio, tačiau jos svarba nuolat didėja, nes susiduriama su skurdo, spartaus visuomenės senėjimo bei nedarbo procesais.
Darbo aktualumas: suteikiamų socialinių garantijų skirtumas tarp privataus ir valstybinio sektorių paskatino išanalizuoti jas smulkiau, nes būtent jos vaidina didelį vaidmenį, renkantis darbo vietą viename iš šių paminėtų sektorių. Socialinių garantijų skirtumai atskleidė tas socialinės ekonomikos sritis, kurias dar galima tobulinti ir plėtoti, kad kiekvienas pilietis turėtų lygias teises į suteikiamą socialinę apsaugą.
Darbo tikslas: ištirti valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamų socialinių garantijų ypatumus, įvertinti esamos socialinių paslaugų sistemos bei atskirų jos posistemių funkcionavimo principus, paslaugų teikimo sąlygas, jų atitikimą klientų poreikiams.
Darbo uždaviniai:
1) Nustatyti suteikiamas socialines garantijas;
2) Išanalizuoti suteikiamas socialines garantijas;
3) Nustatyti socialinių garantijų suteikimo prioritetus;
4) Nustatyti tobulinimo galimybes socialinių garantijų srityje.
Tyrimo dalykas: socialinių garantijų sistema.
Tyrimo objektas: darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai.
Tyrimo periodas: 2004 metų liepos – 2005 gegužės mėnesiai.
Tyrimo metodai: socialines garantijas užtikrinančių Lietuvos Respublikos įstatymų...