Socialinio pedagogo darbo vieta

Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

TURINYS

Įvadas2

1. Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendri bruožai2

2. Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija5

3. Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai9

4. Išvados11
5. Literatūra12

ĮVADAS
Šiame darbe apžvelgsiu socialinio pedagogo darbo ypatumus. Kalbant apie socialinio pedagogo veiklą pirmiausia reikėtų nusakyti kas yra socialinė pedagogika apskritai, kokia jos paskirtis, tikslai ir uždaviniai, ką ji nagrinėja ir tiria.
Yra keletas socialinės pedagogikos apibrėžimų, vieni paprasčiausių- "socialinė pedagogika- mokslas, kuris tiria žmogaus rengimo gyvenimui konkrečiomis sąlygomis būdus ir metodus ir nurodo kaip juos taikyti. Ji nagrinėja ugdymą kaip socialinį reiškinį, lemiamą ekonominių, ūkinių, kultūrinių, buitinių veiksnių, tradicijų, papročių ir pan. Socialinė pedagogika tiria naujo žmogaus ugdymo būdus, turinį, priemones, jų taikymo galimybes tam tikromis socialinio gyvenimo sąlygomis.Socialinė pedagogika laikoma mokslu , tiriančiu kaip mokymo ir auklėjimo organizavimas priklauso nuo socialinių sąlygų, tikslų ir uždavinių, keliamų formuojant žmogų kaip visuomeninių santykių subjektą."
Socialinė pedagogika apima:
Aplinkos ( šeimos, mokyklos, kolektyvo, vietovės gamtos, visuomenės kultūrinės aplinkos, bendraamžių, formalių ir neformalių grupių ir pan.) įtaką asmenybės formavimuisi;
Paralelinio ugdymo ( mokyklos, užmokyklinių įstaigų, užimtumo ir laisvalaikio, radijo, televizijos ir pan.) reikšmę ir organizavimą.
Socialinės pagalbos- protekcijos ir prevencijų ( globos, patronažo, visuomeninės veiklos, reabilitacijos, konsultacijų, nusikalstamumo įveikimo ir pan.) įtaką.
Perauklėjimo organizavimą.
Ekologinio ugdymo ( žmogaus ir gamtos santykių, gamtosaugos ir kt.) problemas.
Ekonominio ugdymo ( auklėjimo šeimoje, ekonominio švietimo ir pan.) problemas.
Mokyklinio ugdymo ( sistemos, tikslų, pobūdžio, turinio krypčių, metodų, priemonių ir kt.) organizavimą.
Mokyklos ryšius su gyvenimu ( anksčiau, dabar, ateityje, individualius, grupės, visuomenės, ekonominius, moralinius ir kt.)
Žmogaus savišvietos bei saviauklos problemas mokslo ir technikos sparčios evoliucijos sąlygomis.
Laisvalaiko problemas.
Švietimo tradicijas ir kt.
Pasak V.Bočarovos, socialinė pedagogika gali būti interpretuojama kaip socialinio darbo pedagogika.
Lietuvoje socialinės pedagogikos mokslui kaip praktinei veiklai atstovauja socialiniai pedagogai, padėdami jaunam žmogui ir jo šeimai spręsti gyvenimo problemas. Socialinės pedagogikos veiklos modeliai, labai panašūs į socialinio darbo, nes jie taikomi asmenybės...