Socialinio pedagogo darbas su daugiavaikėmis šeimomis

 5
Microsoft Word 104 KB
13 puslapiai

Kursinis darbas socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo anketavimas. Kursinis darbas socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo anketavimas.

TURINYS


ĮVADAS 3
1. SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESIONALUMAS IR DAUGIAVAIKŲ ŠEIMŲ SAMPRATA 4
1.1 SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO POBŪDIS 4
1.2 DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ SAMPRATA 8
2 SOCIALINIO PEDAGOGO DARBAS SU DAUGIAVAIKĖMIS ŠEIMOMIS 10
3. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS SU DAUGIAVAIKĖMIS ŠEIMOMIS TYIRMAS 17
3.1 TYRIMO METODIKA 17
3.2 SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ TYRIMO ANALIZĖ 18
IŠVADOS 23
NAUDOTA LITERATŪRA 24
PRIEDAI 25

ĮVADAS

Temos aktualumas ir problematiškumas: šeimos vaidmuo visuomenėje
savo galia neprilygsta jokiai kitai institucijai, nes būtent šeimoje
formuojasi ir vystosi žmogaus asmenybė, susipažįstama su socialiniais
vaidmenimis, kurie yra būtini normaliai vaiko adaptacijai visuomenėje.
Šeima yra pirmoji ugdymo institucija, kuri įtakoja visą tolesnį asmens
gyvenimą.
Kadangi mes gyvename tokiu laikmečiu, kai ne kiekvienas valstybės
pilietis turi pragyvenimo šaltinį, geras gyvenimo sąlygas, tai labai svarbu
pažinti, prižiūrėti ir ginti tų asmenų šeimas. Šiuolaikinėje visuomenėje
yra nemažai šeimų įtrauktų į rizikos grupes. Šiose grupėse yra įtrauktos
ir daugiavaikės šeimos. Todėl socialinis pedagogas dirbdamas su
daugiavaikėmis šeimomis turi skirti daug dėmesio sprendžiant vidinius
šeimos, mokyklos ir vaiko konfliktus, suteikti socialinę paramą, pagalbą.
Daugiavaikėms šeimoms yra teikiama socialinė valstybės parama, todėl
socialinis pedagogas turi būti tarpininkas tarp valstybės ir daugiavaikės
šeimos.
Aišku ne kiekviena daugiavaikė šeima yra asociali tačiau ir joms
reikalinga trumpalaikė socialinio pedagogo pagalba.
Tyrimo objektas: socialinio pedagogo veikla su daugiavaikėmis
šeimomis.
Darbo tikslas: atskleisti socialinio pedagogo darbo su
daugiavaikėmis šeimomis veiklos specifiką.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti pedagoginės psichologinės literatūros analizę.
2. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos specifiką su
daugiavaikėmis šeimomis teorinių ir praktiniu aspektu.
Metodai: mokslinės literatūros analizė; anketavimas; tyrimo
rezultatų statistinė ir grafinė analizė.

1. SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESIONALUMAS IR DAUGIAVAIKŲ ŠEIMŲ SAMPRATA

1 SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO POBŪDIS


Socialinis pedagogas – viena iš socialinio darbuotojo specialybių.
Socialinis pedagogas – tai socialinis darbuotojas, dirbantis švietimo ar
globos įstaigoje. Socialinis pedagogas kaip socialinio darbo subjektas, yra
pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimai, pagal galimybes ginantis
jų teises bei primenantis pareigas, padedantis jiems augti, mokytis,
tobulėti asmeniškai ir socialiai. [2,...