Socialinės išmokos dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA
Teisiniai aktai, kuriais vadovaujantis skiriama piniginė socialinė parama:
1. Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) 2004 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr. 73-3352), 2004 m. rugsėjo 21 d. įstatymas Nr. IX-2450 (Žin., 2004, Nr. 146-5303).
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-196 , 2004 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. A1-227.
3. Metodiniai nurodymai.
4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. T-97 patvirtinta Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) administravimo tvarka , Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimas Nr. T-21.
Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (t.y. 135 litus vienam nariui).
Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį skiriamos, jei:
• išlaidos už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, viršija 25 procentus skirtumo tarp šeimos (asmens) pajamų ir 90 procentų valstybės remiamų pajamų šeimai (asmeniui) dydžio;
• išlaidos už faktinį šalto vandens bei nuotekų kiekį, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos (asmens) pajamų;
• išlaidos už faktinį karšto vandens kiekį, bet ne didesnį normatyvą, viršija 5 procentus šeimos (asmens) pajamų.
Kompensacijos turintiems įsiskolinimą už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas skiriamos sudarius sutartį su paslaugų tiekėjais dėl įsiskolinimo grąžinimo kas mėnesį.
Kai kurioms šeimoms taikomi papildomi reikalavimai:
• nutraukusių santuoką arba gyvenančių skyrium sutuoktinių, auginančių vaikus iki 18 metų, šeimoms, socialinė pašalpa ir kompensacijos skiriamos, jeigu jie yra sudarę teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį arba jei išlaikymą vaikui yra priteisęs teismas;
• nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms socialinė pašalpa skiriama, jeigu jų vaikui yra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo. Socialinę pašalpą ir kompensacijas šeima turi teisę gauti tėvystės nustatymo bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu;
Socialinė pašalpa ir kompensacijos...