Siuolaikinis aukStasis mokslas Lietuvoje ir pasaulyje

Referatas
 5
Microsoft Word 222 KB
31 puslapiai

Aukštasis mokslas referatas. Aukštasis mokslas referatas.

Turinys 2
Operacinių sąvokų ir terminų žodynas 3
Lentelių sąrašas 4
Paveikslų sąrašas 4
Įvadas 5
1.Aukštojo mokslo pagrindas 5
2 Aukštojo mokslo masiškumas, nuolatinio mokymosi koncepcija bei Lietuvos švietimo klasifikacija 7
2.1 Ar aukštasis mokslas masinis? 8
2.1.1 Aukštojo mokslo mastai 8
2.1.2 Aukštojo universitetinio išsilavinimo įgijimas 9
2.1.3 Aukštojo mokslo kokybė 10
2.2 Mokymasis visą gyvenimą lygis: Lietuvoje ir Europoje 14
2.3 Lietuvos švietimo klasifikacija 15
3. Kuris aukštojo mokslo modelis tinka Lietuvai? 15
4.Lietuvos aukštojo mokslo reformos principai 18
Išvados 21
Diskusijai: 22
Literatūra: 23
Priedai 24Operacinių sąvokų ir terminų žodynas
Išsilavinimas – Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinta, asmens tam tikro lygio brandą liudijanti kompetencija, žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.(http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Kompetencija – mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Kvalifikacija – įstatymų, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra profesine veikla. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Specialiųjų programų lėšos – programoms ir projektams fizinių ir juridinių asmenų skirtos lėšos, parama, mokestis už švietimą ir kitas paslaugas. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Studentas – asmuo, studijuojantis pagal aukštesniųjų ir aukštojo mokslo studijų programas. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Ugdymas – mokymas, lavinimas, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų formavimas. (http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm)

Universitetai - šis terminas įvardija visų tipų aukštojo mokslo įstaigas, kurios leidžia įgyti atitinkamo lygio kvalifikaciją ar diplomus, nesvarbu, kaip jie būtų vadinami šalyse dalyvėse. Sprendimą dėl šių įstaigų renkamumo priima pačių šalių dalyvių kompetentingos institucijos.( (http://www.durys.org/zinynas/kultura_ir_svietimas4.htm)


Lentelių sąrašas
1lentelė Studentai pagal studijų rūšis 2000 – 2003m.m.(skaičius) 8
2lentelė Asmenų,...