Simonas stanevičius daukantas

Konspektas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Simonas daukantas konspektas. Simonas daukantas konspektas. Simonas daukantas - konspektas. Simonas daukantas - konspektas.

Simonas Stanevičius
(1799—1848)

Stanevičius 1823 m. „Šlovėje Žemaičių" parašė pranašišką posmą:
„Veizdėk, sviete nusiminęs!
Kas ten šiaurėj atsitiko,
Lietuvos senos giminės
Pražuvime sveikos liko".
Vien už tuos žodžius, pasakytus tuomet, kai buvo nemažai valdančiųjų sluoksnių žmonių, manančių, jog lietuvių tauta išnykusi, Stanevičius nusipelno didelės pagarbos. Odės posmai įkvėpė žmones kovoti dėl nacionalinių teisių ir nacionalinės kultūros.
Gyvenimo ir asmens bruožai. Stanevičius gimė 1799 m. smulkiųjų bajorų šeimoje, Kanopėnuose {dabar Raseinių raj.), arti Viduklės. Gimimo mėnuo ir diena nežinoma. Tėvai buvo neturtingi ir vaikų leisti į mokslą negalėjo.
Simonas, dirbdamas namų mokytoju, vadinamu korepetitoriumi, 1821 m. baigė vieną geriausių to meto Lietuvos mokyklų — Kražių gimnaziją. Čia įgijo bendrąjį išsilavinimą, pasiruošė studijoms, išmoko kalbų, susipažino su antikine romėnų ir XVIII a. lenkų literatūra. Jaunuoliui galėjo turėti poveikio to meto lietuvių kultūrinio gyvenimo garsenybė D.Poška, kuris dalyvaudavo mokyklos iškilmėse.
1822 m. Stanevičius įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą, kur studijavo klasikinę filologiją ir naująsias kalbas bei lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų literatūras. Čia jis klausė J.Lelevelio, G.E.Grodeko ir kitų žymių profesorių paskaitų, išėjo gerą istorijos ir literatūros mokyklą. Be to, jį veikė filomatų ir filaretų idėjos, skatinusios šviesti liaudį, žadinti tautinę sąmonę. Jau studijų metais Stanevičius įsijungė į lietuvių studentų veiklą, pasireiškė kaip poetas, lietuviškų leidinių rengėjas. Universitetą baigė 1826 m. filosofijos kandidato laipsniu.
Baigęs universitetą, Stanevičius kelerius metus gyveno Vilniuje ir, užsidirbdamas duoną privačiomis pamokomis, rengė lituanistinius leidinius. Manoma, kad čia jis išgyveno ligi 1829 m.
Persikėlęs į Žemaitiją, poetas bendradarbiavo su J.Pliateriu, kuris buvo sumanęs sukaupti didelę lituanistinę biblioteką. Stanevičius talkininkavo Pliateriui, gilinosi į lituanistiką, kaupė leidinius, rankraščius, dokumentus apie...