Simonas daukantas2

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

REFERATAS

SIMONAS DAUKANTAS

Turinys

I.Įžanga
II.Biografija:
a.Gimtinė
b.Mokykloje
c.Universitete
d.Tarnyba Rygoje ir Peterburge
III. Išvada

Įžanga

Simonas Daukantas gyveno audringu, lietuvių nacionalinei istorijai svarbių įvykių laikotarpiu. Lenkijos – Lietuvos valstybės padalijimas 1795 m., Napoleono žygis į Rusiją 1812 m., Vilniaus universiteto suklestėjimas XIX a. pradžioje ir filomatų bylą 1823 m., 1831 metų sukilimas ir Vilniaus universiteto uždarymas, 1863 metų sukilimas… Šie įvykiai reikalauja nepaliaujamo istorikų, kultūros, literatūros specialistų dėmesio. Simono Daukanto gyvenime bei kūryboje taip pat yra likę nemaža neaiškumų.

Gimtinė

Simonas Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose (dabar Skuodo raj.). Seneliai buvo vietiniai žemaičiai. Tėvas Jurgis gimė 1759 m. balandžio 22 d., o motina Kotryna Odinaitė –apie 1757-1762 m. Jurgis Daukantas jai buvo antras vyras . Simonas buvo vyriausiasis sūnus. Po jo ėjo duktė Anastazija , gimusi apie 1795 m . Dar buvo sesuo Ona trejetą metų jaunesnė už Simoną. 1802 m. Daukantams gimė duktė Kotryna, o 1804 m.-Konstancija . 1805 m. gimė Aleksandras. Jis Simono remiamas, baigė medicinos mokslus Vilniaus universitete, tarnavo karo gydytoju.
Svarbus Daukantų šeimos istorijos šaltinis yra Kotrynos Daukantienės antkapio paminklas Lenkimų bažnyčios šventoriuje, pastatytas sūnaus Simono.
Dėl Daukantų šviesumo, sūnų išmokslinimo ir padėties visuomenėje ilgą laiką manyta, kad jie priklausė kilmingųjų luomui. Motiejus Valančius Daukantą vadino bajorų, bet vėlesni biografijos tyrinėtojai suabejojo šiais tvirtinimais ir metrikais. Nemaža naujos medžiagos S. Daukanto kilmės klausimui spręsti yra paskelbęs V. Merkys: Daukanto šeima rasta Skuodo dvaro nekilmingųjų sąrašuose; taigi galima tvirtinti, kad Daukantai buvo baudžiauninkai, nėję savaitinio lažo, o mokėję dvarui piniginę duoklę –činčą. Po 1831 m. sukilimo, konfiskavus Sapiegoms priklausiusį Skuodo dvarą, jie tapo valstybiniais, arba ,,karališkaisiais” valstiečiais.
Kai Simonui buvo dveji metai , Daukantų šeima dalyvavo Kosciuškos sukilime ir sukilėlių žygyje į Liepoją. Šeimoje buvo kalbama, kad Daukantienė vežė maistą sukilėliams. J. Daukantas buvo dvaro eigulys. Simono tėvai nebuvo turtingi, bet iš kaimynų buvo vieni šviesiausių ir šiek tiek turtingesni už kitus , todėl jie mokėjo didesnį činšą. Tėvai buvo kaimynų gerbiami ir laukiami svečiai , dažnai kviečiami į kūmus (krikšto tėvai) .

Mokykloje

1808 m. Simonas pradėjo mokytis Kretingoje. Mokykla buvo suskirstyta į dvi...