Senoves menas

Dailės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
6 puslapiai

SENOVËS ROMOS MENAS.
Valstybë formuojasi nuo VIa.pr.m.e Tai buvo viena galingiausiø valstybiø. Kultûra bendra su Graikijos. Pasiekiama klasikos paþanga. Jai priklausë visos Vakarø Europos valstybës Valstybës visuomeninë struktûra sudëtinga. Tiesiami keliai, tiltai (komunikaciniai), vandens kanalai, kas vaartojama ir ðiandien. Romos miestas pastatytas radialiniu planu: (saulë su spinduliais)
Miestai turëjo kanalizacijà. Butai buvo ðildomi centriniu ðildymu, buvo vandentiekis. Turtingieji savo vilose turëjo vidinius kiemus.
Skulptûra. Portretas antkapinis.
Buvo paplitæs simbolinis atvaizdas. Vëliau buvo nuimama veido kaukë ir árëminama. Portretus pradëta kurti naudojantis nuimtomis kaukëmis. Tai nulëmë skulptûros vystymàsi.

GRAIKIJA IR ROMA.
Antikus reiðkia senas.
Graikija XI-Ia.pr.m.e. istorijos raida. Ðis laikotarpis skirstomas:
• XI-VIIIa.pr.m.e. Homerinis laikotarpis.
• VII-VIa.pr.m.e. Archaininis laikotarpis. Jau kuriami miestai(polisai), valstybës. Architektûroje formuojasi orderiø sistema. Skulptûroje iðryðkëjo gyvenimu besidþiaugiantis þmogus.
• Va.pr.m.e. Graikai nugali Persijà. Apsijungia polisai. Pasiekiamas ekonominis iðsivystymas.
• Iva.pr.m.e. vëlyvoji klasika. Graikø valstybës silpnëjimas. Bruoþai iðlaikomi tie patys.
• III-Ia.pr.m.e. Helenizmo laikotarpis. Graikø menas paplinta kaimyninëse ðalyse (Romoje, Maþojoje Azijoje)
Graikø skulptûroje þmogus vaizduojams realistiðkai, kasdieniðkai, besidþiaugiantis gyvenimu.


Keramika. Atsispindi graikø gyvenimas. Pagal keramikà galima dotuoti ir kt. kûrinius, nes skirtis gali tik laikotarpiu - skirtingi pieðiniai.
• Protogeometrinis stilius, vienas ið seniausiø. Patys nesudëtingiausi ornamentai.
XI-Xa.pr.m.e. Meandro motyvas. (atëjæs ið rytø) Palmetës ðakelë.
• Þmogaus ir gyvûnø motyvai.
Dekoravimo bûdas:
1. Juodafigûrinë (ant natûralaus molio darydavo pieðiná (iki VIa.pr.m.e.))
2. Raudona figûrinë (indà dengdavo juoda, o likusias dëmes - raudonai nuo IIIa.pr.m.e.) Dekoruodavo juodu matiniu laku. Dekoruoti labai tinka slankos plunksna. Pati seniausia keramika buvo smailiai.

Architektûra. Pastati tarnauja ne tik kultûrai ir religijai, bet ir visuomeniniams renginiams. Statomi be pamatø, tik ant akmens plokðèiø. - plano : antai(prieangis)
• Orderis - tam tikra sistema archtektûroje. Tai pastato konstruktyviø daliø proporcijos.
Orderis skirstomas:
1. Dorënø ord. - masyvios, sunkios, tvirtos formos.
2. Joninø ord. - formos iðsitæsia, atsiranda dekoro.
3. Koruntinis ord. - puoðniausios, liekniausios formos.
BIZANTIJOS DAILÉ.
Viduramþiai sutampa su feodaline epocha....