Seimo kompetencija

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

SEIMO KOMPETENCIJA

PLANAS

ĮŽANGA1
1. Valstybės valdžių klasifikavimo pagrindai2
2. Parlamento samprata, paskirtis2
3. Parlamento kompetencija4
4. Bendrieji Parlamento įgaliojimai7
IŠVADOS12
LITERATŪROS SĄRAŠAS

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Žin., 1992, Nr. 33–1014; 1996, Nr. 64–1501, Nr. 122–2863.
2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas // Žin., 1995, Nr. 41–991; 1996, Nr. 68–1632; 1997, Nr. 111–2796; 1998, Nr. 6–114; 1999, Nr. 48–1527; 2002, Nr. 66–2705.
3. Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymas // Žin., 1999, Nr. 33–943.
4. Lietuvos Respublikos Seimo statutas // Žin., 1999, Nr. 5–97, Nr. 47–1470, Nr. 97–2778; 2000, Nr. 86–2617; 2001, Nr. 50–1748, Nr. 80–2781, Nr. 108–3906.
5. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas // Žin., 2002, Nr. 17–649, Nr. 73–3090.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas // Žin., 1998, Nr. 41(1)–1131, Nr. 65–1871; 2000, Nr. 92–2843, Nr. 89–2755; 2001, Nr. 48–1656, Nr. 66–2407; 2002, Nr. 41–1527.
7. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ // Žin., 1999, Nr. 98–2815.
8. Daugirdaitė-Sruogienė V. Lietuvos Steigiamasis Seimas. New York, 1975.
9. Jarašiūnas E. Valdžios institucijų santykių problemos konstitucinėje jurisprudencijoje // Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis. V., 1998. P.188–209.
10. Kaip kuriami JAV įstatymai. Leidinį pataisė ir papildė Edwardas F. Willettas. Viena, 1989.
11. Kūris E. Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo orbiter dicta: Lietuvos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą // Politologija. 1999, Nr. 1.
12. Lietuvos konstitucinė teisė. V., 2001.
13. Lietuvos Seimas. V., 1996.
14. Parlamentas ir parlamentarizmas nepriklausomoje Lietuvoje. 1918–1940 ir 1990–1997 m. // Seimo rinkimai 96 (trečiasis atmetimas). Vilnius: Tvermė, 1998. P. 1–39.
15. Purickas J. Seimų laikai // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas: Šviesa, 1990.
16. Vaitiekienė E., Vidrinskaitė S. Lietuvos konstitucinės teisės įvadas. V., 2001.

ĮŽANGA

Valdžia – vienas esminių valstybės požymių. Žinome, jog valstybės elementai yra teritorija, gyventojai, valdžia. Visuomenė turi galimybę formuoti valdžią. Taip pat žinome, jog valdžia kildinama iš tautos, iš visuomenės, jei pritariame demokratinei valdžios sampratai. Kartais valdžia kildinama iš atskirų valdovų (tai monarchijos, teokratinės valdžios atsiradimo...