Sandoriai sandorių rūšys

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

Sandoriai referatas. Sandoriai referatas.

Turinys:

1. Įvadas 1
2. Sandorio sąvoka. Sandorio elementai. 1
3. Sandorio turinys 4
4. Sandorio forma 5
5. Sandorių rūšys 9
6. Sandorių galiojimas 18
7. Sandorių negaliojimas 19
8. Sandorio negaliojimo pasekmės 21
9. Sandorių negaliojimo pagrindai 22
10. Išvados 27
11. Literatūra 28


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 dalyje nagrinėjamos sandorio funkcijos civilinių santykių teisinio reguliavimo mechanizme.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais norminiais teisės aktais šiame darbe norėčiau panagrinėti, kaip Lietuvos Respublikoje veikia sandorių sudarinėjimas, kokios jų rūšys, formos, galiojimo sąlygos ir negaliojimo pagrindai.
Tema aktuali, Lietuvos Respublikai einant demokratijos keliu ir integruojantis į Europos Sąjungą.
Nagrinėjant šią temą, visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kas yra sandoris Lietuvos teisės sistemos sampratoje.
1. Sandorio sąvoka.
Kiekviena sutartis yra sandoris, tačiau ne kiekvienas sandoris yra sutartis. Sutarties sąvoka daugiareikšmė. Ji įstatymuose, mokslinėje ir mokymo literatūroje suprantama kaip:
1) rašytinis dokumentas, kuris nustato šalių teises ir pareigas;
2) teisinis santykis, kuris atsiranda iš šalių susitarimo;
3) juridinis faktas, kuris yra šalių susitarimas.
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63 straipsnį sandoriai suprantami kaip asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai – labiausiai paplitęs pagrindas atsirasti civilinėms teisėms ir pareigoms. Sandoris yra teisinis veiksmas tam tikram tikslui pasiekti. Tuo jis skiriasi nuo įvykio.
Sandoriai yra teisėti teisiniai veiksmai, kurie atliekami laikantis įstatymo numatytų reikalavimų ir neprieštarauja įstatymams. Šiuo požymiu sandoriai skiriasi nuo neteisėtų teisinių veiksmų, dėl kurių atsiranda civiliniai teisiniai santykiai. Pavyzdžiui, prievolė atlyginti padarytą žalą, prievolė grąžinti įgytą turtą be pagrindo ir kt.
Požymis, skiriantis sandorį nuo kitų teisėtų veiksmų yra tas, kad šie teisėti veiksmai specialiai nukreipti civiliniams teisiniams santykiams sukurti, pakeisti arba panaikinti. Tuo sandoris skiriasi nuo kitų teisėtų veiksmų, būtent nuo juridinio poelgio, su kuriuo įstatymas taip pat sieja atsirandančius teisinius santykius, nepriklausomai nuo to, ar šie veiksmai buvo į tai nukreipti.
Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris sako, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, tik tai negali prieštarauti įstatymams. Įstatymas draudžia...