Rizikos ir pelno normos tarpusavio priklausomybė

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 102 KB
13 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
VERSLO EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

RIZIKOS IR PELNO NORMOS TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ

DARBĄ TIKRINO :
As. D.Vasiliauskaitė
DARBĄ PARENGĖ :
VAVv 12 gr. Studentė :

V. Mažeikienė.

Kaunas
2004


TURINYS
1. INVESTAVIMO RINKA 3
1.1 Investicijų rūšys ir klasifikacija 3
1.2 Bendrieji faktoriai, nulemiantys investicijas į vertybinius popierius
4
1.3 Investicijų rizika susijusi su vertybinių popierių emisija 4
2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ REITINGAS IR JŲ RIZIKA 7
2.1 Obligacijų rūšys 8
2.2 Obligacijų reitingas 11
2.3 Obligacijų pelningumas 12
2.3.1Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu.
13
2.3.2 Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. 14
2.3.3 Obligacijos su palūkanų išmokėjimu termino gale. 15
2.3.4 Obligacijos su periodiniu palūkanų iš mokėjimu, apmokamos termino
gale. 16
2.4 Pajamų išobligacijų gavimo charakteristikos ir rizikos įvertinimas 16
2.4.1 Vidutinis terminas. 17
3. OBLIGACIJŲ PORTFELIS IR JO RIZIKA 19
LITERATŪRA 23

1. INVESTAVIMO RINKA

Investicijos – piniginės lėšos, materialusis, nematerialusis ir
finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto
gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo,
socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės
funkcijų įgyvendinimą.
Investicija apima:
• kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kitas turtines teises, tokias kaip
hipoteka, užstatas ir kitas panašaus pobūdžio teises;
• akcijas, pajus, obligacijas bei kitas dalyvavimo bendrovėse formas;
• pretenzijas į pinigus, kuriuos naudojant buvo sukurta ekonominė vertė
ar į bet kurią veiklą pagal kontraktą, turintį ekonominę vertę;
• intelektualinės ir pramoninės nuosavybės teises, patentus, prekių
ženklus, techninius procesus, know-how ir bet kurias panašias teises;
• koncesijas pagal viešąją teisę, įskaitant koncesijas gamtinių išteklių
žvalgybai, gavybai, apdirbimui ar eksploatavimui.
Investavimas – tai investuotojo atliekami veiksmai, kuriais jis įgyja
nuosavybės teisę arba kreditoriaus reikalavimo teisę į investavimo objektą
arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti.
Investuotojai – valstybės, tarptautinės organizacijos, vietiniai ir
užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie investuoja nuosavą, skolintą
ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą.

1.1 Investicijų rūšys ir klasifikacija

Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sferas...